×

Абонамент за информационната услуга на Fininfo.BG

Създадохме онлайн платформа, която събира на едно място цялата информация за финансиране на проекти и инициативи на български компании и организации. Всеки ден следим над 150 информационни ресурса и бази данни в България и в Европа. Поднасяме в синтезиран вид, на български език, кратка и фокусирана информация за всяка нова покана и програма. Така ви спестяваме време, а вие по-лесно и по-бързо се ориентирате в морето от възможности.

Достъпът до услугата се осигурява чрез абонамент, с индивидуално потребителско име и парола и включва: пълен онлайн достъп до платформата 24/7; Известяване по ел. поща; Първоначална безплатна консултация.

 

done-iconПълен онлайн достъп до платформата 24/7

Системата предлага кратка и практически ориентирана информация за това кой, за кого, какво, колко, до кога и как финансира проекти и идеи. Обхващаме всички видове безвъзмездни, заемни и инвестиционни източници за финансиране на проекти, сред които:

 • Европейски програми, които работят в България
 • Програми на Европейския съюз, които се управляват централно
 • Програми и фондове по линия на двустранна помощ, предоставяна от други държави
 • Национални фондове и програми
 • Фондове за дялово и/или мецанин финансиране
 • Специализирани банкови продукти
 • Гаранционни схеми
 • Проекти на различни организации, вкл. национални и международни агенции, които предоставят финансиране и/или субсидирани услуги

Информацията е организирана по теми и категории, по които може да се извършва търсене:

 • АКТИВНИ – програми и покани, отворени за кандидатстване, както и заемни и инвестиционни продукти с активен прием на проекти
 • ПРЕДСТОЯЩИ – програми или фондове, за които се очаква скоро да бъдат отворени за кандидатстване
 • ИЗТЕКЛИ – архив на програми и други финансови ресурси с изтекъл срок за кандидатстване и фондове с изчерпани капиталови ресурси

Търсене може да се извършва и по:

 • видове източници на финансиране

 • тип бенефициент

 • вид дейност

   

и разбира се, по ключова дума.

Цялата информация в платформата е само от официални източници!

 

done-iconИзвестяване по ел. поща

Освен онлайн достъпа до пълната база данни, услугата включва и информиране чрез имейл при всяко обявяване на нова програма, нов финансов ресурс, нова схема за безвъзмездна помощ, нова субсидирана консултантска подкрепа или безплатно обучение и др. за заявен от вас тип бенефициент (например, малко и средно предприятие, голямо предприятие, земеделски производител и т.н.)

Така сте спокойни, че никога няма да пропуснете нищо важно!

 

done-iconПървоначална безплатна консултация

Ако сте абонати на нашата платформа и имате запитване за интерес към конкретна програма или покана, за която сте били информирани от нас, може да разчитате на безплатна първоначална консултация дали сте допустими да кандидатствате по нея. Може да заявите желание за това тук. Молим ви да посочите имейла, с който сте абонирани за нашата услуга.

В последствие и при желание от ваша страна можем да ви насочим към консултант на платформата с цел експертна помощ за подготовка на проект.
 

Fininfo.BG е социално отговорна компания. Ние подкрепяме активните граждански инициативи и по-доброто образование за нашите деца. Нашият скромен принос е 50% постоянна отстъпка от цената на годишен абонамент за информационната услуга на Fininfo.BG за всички нестопански организации, чиято основна дейност е свързана с благотворителност, опазване на околната среда, култура, образование, демокрация и човешки права. Отстъпката важни и за всички държавни и общински институции, които предоставят предучилищно и училищно образование. Свържете се с нас!