×

Полезно

АКТУАЛНО: С КАКВО И ЗА КОГО СА ИНТЕРЕСНИ ПРОГРАМИТЕ ЗА ЕВРОПЕЙСКО ТЕРИТОРИАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

29.02.2024

Програмите за транснационално и трансгранично сътрудничество (ИНТЕРРЕГ) са подходящ инструмент за финансиране на съвместни партньорски проекти между организации от България и нейните съседни държави (в случая на трансграничните програми) или проекти на по-широки консорциуми от група държави, попадащи в обхвата на определени географски зони, каквито Дунавския, Черноморския и Средиземноморския басейн.

Програмите финансират проекти на много широк кръг потенциални бенефициери, сред които общини, областни администрации, държавни агенции, бизнес асоциации, търговски камари, училища, университети, изследователски центрове, музеи, библиотеки, читалища, фондации, сдружения, спортни клубове, компании (по-рядко!) и т.н. Изрично условие е седалището на тези организации да е в община, област или регион, който е допустим по съответната програма (има известни изключения от това общо правило).

ИНТЕРРЕГ програмите имат една много важна специфика: проектите, които те подкрепят, трябва да са насочени към решаване на съвместни регионални проблеми и предизвикателства, както и да укрепват междусъседските и междурегионални отношения. Те следва да се вписват в приоритетите и целите на конкретната програма, които са предварително определени, ясно разписани и достъпни за широка аудитория. И винаги трябва да имате партньор/и от държавите и регионите, включени в съответната програма!

Ценят се новаторски и интересни идеи!

Тук нашите партньори и консултанти могат да бъдат безценни помощници.

В този смисъл, с изключение на поканите, насочени специално към малките и средни предприятия, които са новост, тези програми не са подходящи за проекти от частен интерес, като напр. доставка на оборудване, дизайн на онлайн магазин, изграждане на нова производствена сграда и т.н. Този тип проекти са за други програми и други финансови източници.

Ако се интересувате по какви програми може да кандидатства конкретно вашата фирма или организация, заявете консултация с нас.

Повече за приоритетните теми на всяка от ИНТЕРРЕГ програмите, в които България участва и от кои региони трябва да са кандидатите, можете да видите в нашата секция ПОЛЕЗНО.

Какво е отворено вече за кандидатстване и какво предстои:

Към момента са отворени следните покани:

Интеррег България - Гърция

До 27.03.2024 г. е активна покана за набиране на проектни концепции за насърчаване на прехода към кръгова и ресурсно-ефективна икономика, подобряване на защитата и опазването на природата, подобряване на достъпа до услуги в областта на образованието, обучението и ученето през целия живот и засилване на ролята на културата и туризма в икономическото развитие.

Поканата е насочена към предимно към публични органи, публичноправни и нестопански организации. Финансирането е между 1 000 000 и 2 500 000 евро за проект.

Интеррег България - Турция

До 20.03.2024 г. е активна покана за проекти, свързани с подобряване на енергийната ефективност, намаляване на емисиите на парникови газове, преход към кръгова икономика и постигане на ресурсна ефективност в трансграничния регион.

По нея могат да кандидатстват микро, малки и средни предприятия (МСП). Финансирането за един проект е между 200 000 и 400 000 евро.

Интеррег Дунав

До 03.04.2024 г. е открита покана, насочена към широк набор от бенефициенти - фирми, местни, регионални и национални власти, образователни институции, нестопански организации и др. Може да се кандидатства с проекти по различни направления: адаптиране към климатичните промени, по-доброто управление на водните ресурси, опазване на природата, достъп до качествена заетост и др. Проектите по тази покана трябва да стартират през януари 2025 г.

В допълнение към основната покана има и допълнителен прием по механизма Seed Money Facility, който също е към програма Интеррег Дунав. По него се подпомага единствено самия процес на подготовка на стратегически и широкомащабни международни проекти и инициативи за държавите от Дунавския регион. Финансирането за един проект може да е до 125 000 евро. Крайният срок отново е 03.04.2024 г.
 

До края на годината предстоят покани по:

Интеррег Черноморски басейн

Ще се подпомагат дейности, свързани с региона на черноморския басейн - развитие и подобряване на капацитета за научни изследвания и иновации в подкрепа на синята икономика, адаптиране към промените в климата, защита и опазване на природата. Финансовата помощ ще бъде между 250 000 и 1 500 000 евро за проект. 

Допустими кандидати ще бъдат публични органи, публичноправни организации и организации с нестопанска цел от целевите региони на програмата.

Интеррег Европа

На 20 март 2024 г. ще бъде отворена третата покана, която ще подкрепя проекти за подобряване на процеса по изработване и прилагане на регионални политики за развитие, обмяна на опит и добри практики. Допустими по нея ще бъдат отново общини, областни администрации, публичноправни и нестопански организации. Крайният срок за подаване на проектни предложения ще бъде 7 юни 2024 г.  Финансират се големи партньорски проекти на стойност между 1 000 000 и 2 000 000 евро.

Интеррег България - Сърбия

Две покани ще бъдат отворени за кандидатстване до края на годината: 

  • Финансиране на проекти на МСП в трансграничния регион, по която ще се финансира разработване и внедряване на технологични решения, подобряване на качеството на продуктите, намаляване на разходите за производство и др. Финансирането ще е в границите 200 000 – 400 000 евро за проект;
  • Интегрирано развитие на трансграничния регион - покана, насочена към местни и регионални органи и власти, нестопански сектор, обучителни и образователни институции и структури в подкрепа на бизнеса (но не и директно фирми). По нея ще се финансират дейности за оползотворяване на туристическите ресурси, изграждане на инфраструктура и др. Помощта за един проект ще е в границите 500 000 евро - 1 000 000 евро.

Интеррег България - Северна Македония

През 2024 г. са планирани две покани за набиране на проектни предложения:

  • Разработване на атрактивен туристически продукт, по която ще могат да кандидатстват широк набор от организации (МСП, НПО, общини, социални и обучителни институции и др.). Ще се финансира разработването на разнообразни туристически продукти, подобряване на транспортната инфраструктура и др. Финансирането за един проект е между 500 000 и 1 000 000  евро;
  • Създаване на по-добра бизнес среда - покана, насочена към малки и средни предприятия. По нея ще се подпомагат дейности по дигитализация и технологична модернизация на предприятията, придобиване на нови знания и умения, изграждане на процес за разработването на продукти и др. Финансирането ще бъде между 50 000 и 400 000 евро за проект.

Интеррег България - Турция

Планирана е покана за насърчаване на местното развитие, природа и културно наследство, по която ще са допустими МСП, нестопански организации, общини, държавни органи, културни и образователни институции. Финансирането ще е за дейности, които водят до дигитализация в предприятията, повишаване на уменията на служителите, предлагане на туристически продукти и др. Помощта ще е в размер между 500 000 евро и 1 000 000 евро за проект.

Интеррег България - Румъния

По предварителна информация по програмата предстоят до края на 2024 г. две покани:

  • По приоритет “Образован регион” - ще се финансират инвестиции в образователна инфраструктура оборудване за дигитализацията, програми за обучение, трансгранични стажове и учебен обмен, партньорства между образователни институции,  инициативи в подкрепа на образованието и обучението за възрастни. Ще могат да кандидатстват общини и държавни органи, училища, университети, неправителствени организации, вкл. бизнес асоциации. 
  • По приоритет “Интегриран регион” - тук се поставя специален фокус върху разработването на велосипедния маршрут EuroVelo6, който се разглежда като проект със значителен потенциал за привличане на нови посетители в цялата трансгранична област. Ще се финансира развитие на велосипедна инфраструктура, вкл. мерки за безопасност, сигнализация и пунктове за първа помощ и обслужване, като предимство ще се дава на проекти, осигуряващи връзка с туристически атракции; развитие на услуги в районите на маршрута, включително атракции, настаняване, храна, напитки и зони за почивка,  разработване на електронни приложения, свързани с колоезденето и т.н. Точният обхват на дейностите, за които ще се предоставя финансиране, ще се определи е отделна териториална стратегия, която все още е в процес на разработка. 

Предвижда се кандидатстване първо с концепции, които в случай на одобрение, следва да бъдат развити в детайлни проекти. В рамките на този приоритет ще има финансиране и за микро, малки и средни предприятия. 
 

Абонатите на информационната ни услуга могат да разгледат повече и по-подробна информация за всяка от обявените и предстоящи покани в нашата платформа. Ако и вие искате да се информирате за тях и други възможности навреме, препоръчваме ви да се абонирате. 

Ако горните програми представляват интерес, не чакайте последния момент! Потърсете ни!

Консултантите на Fininfo.Bg са готови да окажат професионална подкрепа при кандидатстването. Ако имате интерес, ни пишете на имейл: info@fininfo.bg.