×

Партньори за проекти

"Дунав консулт БГ" ЕООД

"Дунав консулт БГ" ЕООД

Експерти в устройственото и инвестиционно проектиране, надзор и оценка

ЕКСПЕРТИЗА: Проектиране, оценка за съответствие на инвестиционните проекти, строителен надзор, инвеститорски контрол, подготовка на технически паспорти на сгради, обследване за енергийна ефективност, оценка на недвижими имоти

„Дунав консулт БГ“ ЕООД, с ръководител инж. Диана Накова развива дейност от 2010 г. Централният офис е в гр. Русе, като обхватът на дейността е предимно в северната част на страната.  

Дунав консулт БГ ЕООД осъществява консултантска дейност в строителството в следните области:
 - проектиране на частни и обществени сгради и инфраструктура;
 - изготвяне на технически паспорти на сгради;
 - изготвяне на обследвания за енергийна ефективност;
 - оценка за съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите;
 - упражняване на строителен надзор;
- упражняване на инвеститорски контрол.

Компанията притежава удостоверение № РК - 0781/09.07.2018 г. за извършване на дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ (оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор).

Експертите на Дунав консулт БГ имат специфичен опит по изготвяне на тръжна документация, организация и отчитане на обекти. Участвали са като мениджъри проекти и изпълнителни на строителен надзор на обекти, изградени с финансиране от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. Те могат да са полезни във всички етапи на строителния процес - от вземането на решение за инвестиция и избора на имот, през подготовката на проекта, оценка на количествено-стойностната документация, оценка за съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите, както и осъществяване на строителен надзор и инвеститорски контрол за успешно въвеждане на строежа в експлоатация.

Документи на Дунав Консулт БГ, с които можете да се запознаете чрез нас:

 1. Удостоверение № РК-0781/09.07.2018г., издадено от МРРБ - ДНСК ;
 2. Списък на правоспособните лица към Дунав Консулт БГ ЕООД, неразделна част към Удостоверение № РК-0781/09.07.2018г.;
 3. Копие от застрахователната полица на Дунав Консулт БГ ЕООД;
 4. Списък с изпълнени обекти и препоръки.

Fininfo.BG има пряко наблюдение и обратна връзка от клиенти за работата на компанията. Препоръчваме я на всеки инвеститор, който има нужда от специфична консултантска експертиза, свързана със строителството.