×

Новини

ЕК ОДОБРИ НОВАТА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 2021-2027

Обновена на: 27.02.2023 03.08.2022

Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 (ПРЧР) вече е одобрена от Европейската комисия и се очаква първите мерки за подпомагане да стартират в следващите месеци. Комитетът за наблюдение на програмата вече одобри 14 операции/мерки, с които ще се даде възможност на хората в трудоспособна възраст да се включат в заетост, на работещите да повишат своята квалификация, знания и уменията, на работодателите да разкрият нови работни места или да адаптират съществуващите, на общините и социалните предприятия да предоставят услуги на деца, възрастни и хора, живеещи в бедност.

Целите на програмата са свързани с развитие на работна сила, преодоляване на предизвикателствата на пазара на труда, повишаване на квалификацията, приобщаване на уязвимите групи. Ще се финансира предоставянето на услуги и грижа за нуждаещите се хора в домашна реда. Особено внимание е отделено на младежката заетост, като се предвиждат мерки за информиране, мотивиране, обучение и включване в заетост.

Не на последно място, ще се насърчават социалните иновации в областта на пазара на труда и социалното включване. Предвижда се създаването на Компетентностен център за социални иновации.

Общият бюджет на програмата е повече от 3,8 милиарда лева, като се очаква те да достигнат до над 740 000 човека.

Повече за програмата можете да прочетете тук. За да се информирате за мерките, които предстоят, моля свържете се с нас.