×

Новини

ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА СГРАДИ В ПРОИЗВОДСТВОТО, ТЪРГОВИЯТА И УСЛУГИТЕ

Обновена на: 16.06.2023 03.02.2023

От днес 02.02.2023 г., вече е отворена за кандидатстване процедура "Подкрепа за енергийно обновяване на сгради в сферата на производството, търговията и услугите".

Одобрените предприятия ще получат финансиране за изпълнение на мерки за подобряване на енергийната ефективност (ЕЕ) на техните сгради, които ще доведат до намаляване на разходите за енергопотребление, подобряване на условията в помещенията и постигане на спестявания на първична енергия.

Дейностите трябва да се изпълняват в сгради, които са собственост на кандидата или са с учредено право на строеж на кандидата (не е допустимо ползване под наем или концесия). В един проект могат да бъдат включени до 3 сгради.

Могат да кандидатстват микро, малки, средни и големи предприятия, които са регистрирани преди 31.12.2019 г. и имат нетни приходи от продажби за 2022 г., както следва:

- за микро предприятия – мин. 70 000 лв.
- за малки предприятия – мин. 150 000 лв.
- за средни предприятия – мин. 650 000 лв.
- за големи предприятия – мин. 3 500 000 лв.

Допустими са предприятия, които развиват дейност в секторите производство, търговия, услуги, туризъм.

Проектите могат да включват:

- Извършване на обследване за ЕЕ и сертифициране за ЕЕ – разходи, които са извършени преди подаване на проектното предложение, тъй като тези документи са задължителни;
-  Строително-монтажни работи (СМР) за прилагане на мерките за ЕЕ, вкл. мерки за оползотворяване на енергия от възобновяеми източници САМО за нуждите на сградата, които са псочени в енергийното обследване.
- Разходи за проектиране и свързаните с това оценка на съответствието на инвестиционния проект, авторски надзор, строителен надзор и др.

Инвестицията трябва да води до:

- Подобряване енергийните характеристики на сградите;
- Достигане на клас на енергопотребление „B“ за сградите на предприятия от сферите на търговията, услугите и туризма (за сградите от сферата на производството няма изискване за достигане на определен клас енергопотребление;
- Постигане на минимум 30% спестяване на първична енергия за всеки обект;
- Намаляване на разходите за енергопотребление на предприятието.

Финансирането е различно за различните типове предприятия и в зависимост от избрания режим на подпомагане (минимална или регионална помощ):

- микро предприятия – между 35 000 и 100 000 лв.;
- малки предприятия – между 35 000 и 300 000 лв.;
- средни предприятия – между 100 000 и 500 000 лв.;
- големи предприятия – между 100 000 и 1 500 000 лв.

Изисква се съфинансиране, което е между 35% и 65%.

Краен срок за подаване на проектите: 15.06.2023 г. (впоследствие крайният срок беше удължен до 30.06.2023 г.)

Очаква се в резултат от изпълнението на проектите по тази процедура да бъдат обновени 250 сгради от допустимите сектори.

Ако желаете да кандидатствате, можете да разчитате на нас за препоръка на доверен консултант, експерт за енергийни обследвания, проектат или изпълнител.

Ако сте експерт по енергийна ефективност, доставчик на услуги и оборудване, свързани с предстоящото финансиране, можете да се обърнете към нас за повече информация относно партньорската ни програма.