×

Партньори за проекти

"Евро Стандарт Сертификация" ЕООД

"Евро Стандарт Сертификация" ЕООД

Сертификация на системи за управление по ISO стандарти

ЕКСПЕРТИЗА: Сертификационни одити за придобиване на международно признати сертификати на системи за управление по ISO стандарти и други схеми за взаимно признаване на компетенциите в търговските взаимоотношения, вкл. чрез финансиране по европейски програми и финансови инструменти.

ЕВРО СТАНДАРТ СЕРТИФИКАЦИЯ е независима сертификационна организация с доказан опит в сферата на оценка съответствието на системи за управление спрямо изискванията на съответните ISO стандарти.

От създаването си през 2010 г. досега е извършила над 1300 успешни сертификации на фирми и организации от различни браншове на икономиката и публичния сектор.

Успехът на Евро стандарт сертификация се дължи на екипа от мотивирани и висококвалифицирани специалисти, обучени да одитират експертно във всички браншове на икономиката. Одитите по стандартите се провеждат от български одитори, предварително квалифицирани в съответствие с процедурите на международно признатите органи по сертификация.

ЕВРО СТАНДАРТ СЕРТИФИКАЦИЯ има за цел да предоставя на своите клиенти сертификационни услуги, гарантиращи признаване на съответствието с международните стандарти в глобален мащаб чрез акредитациите, издадени от акредитиращи органи, членове на EA-MLA и на IAF-MLA по многостранните споразумения за взаимно признаване на компетентностите.

Дейността се осъществява в съответствие с международния стандарт ISO/IEC 17021-1:2015 и ISO/TS 22003:2013 под акредитациите на RENAR, ESYD, IAS Accredited, GFSI храни.

В тази връзка, ЕВРО СТАНДАРТ СЕРТИФИКАЦИЯ осъществява акредитирани сертификационни услуги по следните стандарти:

 • ISO 9001 - Системи за управление на качеството;
 • ISO 14001 - Системи за управление на околната среда;
 • EMAS - Устойчиво управление на околната среда;
 • ISO 50001 - Системи за управление на енергията;
 • ISO 45001 - Системи за управление на здравето и безопасността при работа;
 • ISO 22000 - Системи за управление безопасността на храните;
 • FSSC 22000 - Системи за управление на безопасността на храните;
 • ISO/IEC 27001 - Системи за управление сигурността на информацията;
 • ISO/IEC 27701 - Методи за сигурност. Допълнение към ISO/IEC 27001 и ISO/IEC 27002 за управление на неприкосновеността на информацията;
 • ISO/IEC 20000-1 - Системи за управление на услугите;
 •  ISO 22301 - Системи за управление на непрекъсваемостта на бизнеса;
 • ISO 13485 – Медицински изделия. Системи за управление на качеството;
 • ISO 28000 - Управление на сигурността на веригата за доставките;
 • ISO 37001 - Системи за управление на антикорупцията;
 • ISO 39001 - Системи за управление на пътната безопасност;

ЕВРО СТАНДАРТ СЕРТИФИКАЦИЯ има значителен опит в изпълнението на проекти с външно финансиране по европейски програми със заложени дейности по сертификация на системи за управление – 110 успешни приключени проекта по следните програми:

 • ОПИК „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“
 • ОПРЧР „Безопасен труд”
 • ОПИК „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“
 • ОПИК „Покриване на международно признати стандарти”
 • ОП „Програма за морско дело и рибарство“ 2014-2020

С помощта на квалифицирания и отзивчив екип на ЕВРО СТАНДАРТ СЕРТИФИКАЦИЯ европейските сертификационни услуги, вкл. по финансиращи програми, вече са по-близо и по-достъпни до бизнеса от всякога!