×

Новини

ЕВРОФИНАНСИРАНЕ ЗА НОВИ ТЕХНОЛОГИ, НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, ЕНЕРГИЙНА УСТОЙЧИВОСТ И ЦИФРОВИЗАЦИЯ ПРЕЗ 2023 г.

13.12.2022

Европейската комисия одобри част от работните програми за 2023 г. на ключовите си финансиращи програми като Хоризонт Европа, Действие Мария Склодовска-Кюри и Европейския съвет за иновации. Всяка програма има различен хоризонт на планиране, поради което и ресурсът се разпределя на различни периоди.

Хоризонт Европа е най-мащабната програма за ЕС за научни изследвания и иновации с бюджет в размер на 95,5 млрд. евро. През периода 2023 – 2024 г. програмата ще финансира проекти, които предлагат напредничави решения за намаляване на емисиите на парникови газове и приспособяване към климатичните промени; повишаване на енергийната независимост на Европа; разработване и вндряване на възлови цифрови технологии. Ще се подпомагат също така и целеви проекти в подкрепа на Украйна.

Ще се финансират и проекти за мобилност на научни сътрудници и иноватори и изграждане на свръхсъвременни научноизследователски инфраструктури.

Действия „Мария Склодовска-Кюри“ (ДМСК) е водещата програма на ЕС за финансиране на образование на докторанти и обучение след придобита докторска степен. Тя е с общ бюджет 6,6 милиарда евро за периода 2021 - 27 г. ДМСК подпомага изследователи от целия свят, на всички етапи от тяхната кариера и във всички дисциплини. Подкрепят се както учебните институции, така и сътрудничеството отвъд академичните среди, включително с големи дружества и МСП.

Европейският съвет по иновации (ЕСИ) е друг важен източник за подпомагане на  учени и новатори, за внедряване на авангардни технологии и създаване на нови пазари. Общият бюджет на ЕСИ за 2023 г. е 1,6 млрд. евро. Част от тези средства са предназначени за технологии от следващо поколение в стратегически за Европа области, включително съхранението на енергия, квантовите технологии, полупроводниците и продоволствената сигурност, за технологиите с голямо въздействие и стартиращите предприятия.

Очаквайте скоро по-подробна информация за програмите на Европейската комисия и поканите, които предстоят.