Полезно

ЕВРОПЕЙСКАТА КОСМИЧЕСКА АГЕНЦИЯ И ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ

20.09.2022

Първото споразумение между България и Европейската космическа агенция (ЕКА), с което сме приети за Европейска кооперираща страна, е подписано през 2015 г. До настоящия момент повече от 40 български космически проекта са получили над 7 млн. евро финансиране. В провежданите от ЕКА тръжни процедури са кандидатствали 127 български проектни предложения.

ЕКА и Европейската комисия са партньори в Агенцията на Европейския съюз за Космическата програма (European Union Agency for the Space Programme EUSPA/АЕСКП), която е създадена през 2021 г., за да отговори на нарастващата роля на космоса в подкрепа на приоритетите на ЕС по отношение на растеж, конкурентоспособност, устойчивост и сигурност.

Възможностите за подкрепа на сектора, които предоставя АЕСКП са различни: работа в Агенцията, финансиране по поканите на програма Хоризонт Европа, грантове, участие в тръжни процедури на Агенцията, ресурси за стартъпи, дялови инвестиции и други (програма COST за европейски изследователи, инженери и учени, Безвъзмездни средства от ЕС по многогодишни програми и транснационални проекти, Фонд на европейските ангели (EAF), Европейски съвет за иновации (EIC), който е част от Хоризонт Европа, Eurostars, Заеми от Европейската инвестиционна банка, търгове (обществени поръчки), Механизмът за свързване на Европа (CEF)).

Активни покани за кандидатстване към момента има от няколко източника:

Хоризонт Европа подпомага създаването на търговски решения за космическия сектор на ЕС. В момента е отворена една покана за кандидатстване за разработване на иновативни космически приложения, с краен срок 02.03.2023 г. Може да се кандидатства по 6 теми:

1. EGNSS* приложения за интелигентна мобилност (EGNSS applications for Smart mobility) – разработване на близки до пазара транспортни приложения и услуги за мобилност EGNSS чрез реализиране на широкомащабни проекти за демонстрация и внедряване, с посочване на нуждиte от разширяване на мащаба с цел постигането на широко приемане на приложенията в Европа и по света, заедно със свързаните стандарти и сертификации. Допустими области: въздушен, воден, железопътен и автомобилен транспорт, както и мултимодални подходи.

2. Публичният сектор като потребител на Galileo** и/или Copernicus*** (Public sector as Galileo and/or Copernicus user) – могат да кандидатстват субекти на публичната администрация, които да осигурят научноизследователска и експериментална разработка, която използва космически данни и услуги (напр. Галилео и/или Коперник) и която отговаря на техните нужди.

3. Приложения „надолу по веригата“ на Коперник и европейската икономика на данните (Copernicus downstream applications and the European Data Economy) – подпомагане на приемането на Коперник и най-съвременните ИКТ технологии (напр. Big Data и AI) и използване на съществуващите европейски инфраструктури за данни, като платформи Copernicus DIAS, европейски портали за отворени данни и индустриални платформи за данни .

4. Широкомащабно усвояване на данни от Copernicus с помощта на изкуствен интелект и високопроизводителни изчисления (Large-scale Copernicus data uptake with AI and HPC) – усвояване на данни от Коперник и търговската им експлоатация чрез насърчаване на сътрудничеството между участниците в ИКТ, както от промишлеността, така и от академичните среди, със заинтересованите страни в областта на наблюдението на Земята/космоса и потребителите на Коперник.

5. Проектиране на приложения с космическа насоченост с помощта на международни партньори (Designing space-based downstream applications with international partners) – технически разработки на европейски приложения/решения за космоса, разпространение, повишаване на осведомеността, както и предоставяне на възможности за създаване на бизнес-ориентирани партньорства на европейската индустрия с международни партньори.

6. Разработки и демонстрации на услугата GOVSATCOM (GOVSATCOM Service developments and demonstrations) – консолидиране на случаите на интегрирана употреба и демонстрация на оперативна съвместимост на услугата GOVSATCOM на ЕС в реална потребителска среда, насочена към развитието на услугата в подкрепа на всички потребителски нужди на високо ниво.

Грантове
Покана Изкуствен интелект, машинно обучение (Artificial Intelligence, Machine Learning). Финансират се предложения за проектиране, разработване, тестване и валидиране на изкуствен интелект/техника за машинно обучение, захранвани с професионални GNSS приемници (HW) и съответния им софтуер (SW), за подобряване на EGNSS*** услугите в различни области на приложение. Разработките, кандидатстващи за финансиране по тази покана, може да се основават на вече съществуващи технологии, но те трябва да бъдат доразвити. Срокът за кандидатстване е 13.02.2023 г.

Дялови инвестиции
Списъкът с фондовете и дружествата, които инвестират дялов капитал в компании и проекти в сектор Космос е динамичен и към момента включва 27 организации.

Тръжни процедури
В страницата на EUSPA постоянно се публикуват активните поръчки на агенцията, по които може да се кандидатства.

Ресурси за стартъпи
В допълнение към ресурсите, осигурени чрез фондове за научноизследователска и развойна дейност като Хоризонт Европа и други специфични покани за предложения чрез безвъзмездни средства и обществени поръчки, EUSPA подкрепя предприемачи, стартиращи фирми (start-ups) и мащабирани фирми (scale-ups). Тази подкрепа включва:
- Награди: myEUspace Competition, Cassini Maritime Prize. 
- Хакатони: по различни теми, с цел генериране на полезни бизнес идеи и продуктови концепции с висока стойност. В момента се организира Cassini Hackathons, които се провеждат два пъти годишно на десет различни места в Европа.
- Космическа академия: EUSPA Space Academy – безплатна онлайн програма за обучение.
- Инвеститорски събития и маркетинг: в сътрудничество с програмата CASSINI, EUSPA организира и подкрепя редовни събития за свързване на стартиращи фирми с инвеститори, желаещи да предоставят финансова подкрепа.
  

*EGNSS European Global Navigation Satellite System – Глобална Европейска навигационна сателитна система

**GALILEO (Галилео) е глобална система за сателитна навигация и позициониране (GNSS), на която разчитат множество икономически сектори на ЕС - от транспорт и селско стопанство до управление на границите, търсене и спасяване. Неговата точност до 20 см. превръща Galileo в „game changer“ за автономно шофиране и търговски дронове. Вече повече от 2,5 милиарда смартфона са съвместими с Galileo.

***COPERNICUS (Коперник) е Европейската система за наблюдение на Земята (EO). Той подкрепя управлението на околната среда, помага за смекчаване на последиците от изменението на климата и гарантира безопасност и сигурност в цяла Европа. Copernicus е първият световен доставчик на „големи“ космически данни.


Пламенка Върбанова, ФИНИНФО.БГ ЕООД