×

Новини

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ ОДОБРИ НОВИ ПРАВИЛА ЗА ПОДБОР НА ЕНЕРГИЙНИТЕ ПРОЕКТИ

06.04.2022

Предвиждат се промени в законодателството на Европейския съюз за финансиране на енергийни проекти в съответствие с целите на Зелената сделка. С новия регламент ще се подобри процеса на планиране на инфраструктурата, ще се подкрепят нови видове проекти в съответствие с целите по отношение на климата, ще се насърчават инвестиции във водородни и CO2 мрежи, както и в развитието на офшорни мрежи.

Фокусът ще бъде насочен към насърчаване на използването на водорода и постепенно премахване на природния газ. Ще се финансират проекти, които са:
- свързани с развитието на водородна инфраструктура и улавянето и съхранението на въглероден диоксид. Те следва да стимулират пазарната интеграция и да повишават сигурността на енергийните доставки.
- пренасочват съществуващата инфраструктура за природен газ за пренос или съхранение на водород през преходния период. Те ще могат да получават финансова помощ от ЕС до 31 декември 2027 г.

От съществено значение е допустимите проекти да са в съответствие с принципа „първо енергийна ефективност“, което означава, че спестяването на енергия е най-лесният начин за спестяване на пари за потребителите и намаляване на емисиите на парникови газове.

В новото законодателството се определят критериите и методологията за избор на енергийни проекти от общ интерес, като например високоволтови преносни линии, тръбопроводи, съоръжения за съхранение на енергия и интелигентни мрежи, които ще се ползват от ускорени административни процедури и ще могат да получават средства от Европейския съюз.

Избраните проекти ще трябва да помогнат на страните от ЕС да се откажат от твърдите изкопаеми горива като въглища, лигнитни въглища, торф и битуминозни шисти.

Предстои документът да бъде официално приет от Съвета на Европа и впоследствие да влезе в сила.