Полезно

ФИНАНСИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА И МАРКЕТИНГ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ

19.08.2021

(безвъзмездна помощ)

ЗА КОГО:
Регистрирани земеделски стопани, групи или организации на производители и други еднолични търговци и юридически лица, които осъществяват дейност в областта на преработката и маркетинга на селскостопански продукти.

КАКВО:
Финансират се проекти за подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентоспособността на предприятия от хранително-преработвателната промишленост.

КОЛКО:
Допустими разходи по проекта: между 29 337 и 5 867 400 лв.
Финансиране: до 50% за проекти на стойност до 3 911 600 лв. и до 35% за проекти на стойност по-голяма от 3 911 600 лв., като съществува опция за увеличаване на дела на финансовата помощ.

КОГА:
Крайният срок за кандидатстване е 17.12.2021 г.