Полезно

ФИНАНСИРАНЕ ПО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ ПРЕЗ 2023 г.

09.11.2022

Програма „Развитие на човешките ресурси 2021 – 2027 г.“ инвестира в развитието на човешкия капитал. Всички мерки и процедури по програмата са насочени към хората – обучения, квалификация, временна заетост, стажуване, оборудване и обзавеждане на работни места, подобряване на работната среда и особен фокус към хората с увреждания, хората в неравностойно положение (младежи, продължително безработни, майки с деца, самотни майки и т.н.) и децата.
През следващата 2023 г. са планирани 9 процедури, по които ще се финансират проекти на различни бенефициенти, но с краен ползвател хората – безработни, работещи, деца и разбира се работодателите..

Процедурите за финансиране, които са насочени към работодателите и служителите за повишаване на тяхната квалификация, умения и организация на работа са:

Адаптирана работна среда, подкрепя разработване и прилагане на „зелени“ модели на организация на труда, превенция и профилактика на „бърнаут“ на работното място и „ефекти от Covid пандемията върху менталното здраве“, закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло, осигуряване на колективни предпазни средства и социални придобивки за работещите. Стойност на проекта до 391 166 лв. Финансиране до 100 % в зависимост от типа на предприятието. Прогнозен период на прием Март 2023 г. - Май 2023 г. Могат да кандидатстват работодатели, регистрирани по търговския закон.

Нови умения предвижда квалификация, преквалификация и придобиване на нови умения от служителите. Ще се финансират обучения за придобиване или повишаване на професионалната квалификация, осигуряване на ментор за преназначени служители, специфични обучения, свързани с работното място, в т.ч. за придобиване на специфични дигитални умения, обучения на управленски персонал. Стойност на проекта до 391 166 лв. Безвъзмездна помощ за едно лице – до 2 500 лв. Финансиране до 70%. Прогнозни периоди за прием: Октомври – Декември 2023 г. и Март – Май 2024 г. Могат да кандидатстват предприятия, регистрирани по търговския закон

Квалификация, умения и кариерно развитие на заети лица ще се изпълнява от Агенция по заетостта (АЗ), която ще предоставя средствата на лицата в трудово правоотношение или самостоятелно наети. Ще се финансират обучения за придобиване или повишаване на професионалната квалификация, придобиване на ключови компетентности, оценка на дигиталните компетентности и насочване към ниво за дигитално обучение (нива 5-8 по DigComp). Прогнозен период за прием на заявления след средата на 2023 г. Могат да кандидатстват работодатели и самостоятелно наети лица.

 

Процедурите, които ще финансират дейност в подкрепа на безработни, неактивни и хора в неравностойно положение са:

Устойчива заетост за хора в неравностойно положение. Ще финансира наемане на лица от целевата група – в неравностойно положение или с трайни увреждания. Осигуряване на ментор, транспорт от и до работното място за лицето, адаптиране на работното място. Стойност на проекта до 391 166 лв. Финансиране – 100 %. Прогнозен период на прием Юни 2023 г. – Август 2023 г. Могат да кандидатстват работодатели – МСП, големи предприятия, НПО. 

Насърчаване на социалната икономика на местно и регионално ниво има за цел развитие на социалните предприятия чрез създаването на устойчиви работни места за групите в неравностойно положение. Ще се създават партньорства и мрежи за сътрудничество, повишаване на информираността, разкриване на нови работни места за лица от уязвимите групи, обучения за професионална квалификация и дигитални умения или специфично обучение. Стойност на един проект – до 391 166 лв. Финансирането е 100%. Прогнозен период на прием Септември 2023 г. – Ноември 2023 г. Могат да кандидатстват Общини, Общински предприятия, НПО, Работодатели от социални предприятия, Специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания.

Активно приобщаване и достъп до заетост на хора в неравностойно положение предвижда подкрепа за търсене и намиране на работа на лица от целевата група и включването им в обучения за професионална квалификация/преквалификация и ключова компетентност – „Общуване на роден език“, „Дигитална компетентност“, „Умение за учене“, „Обществени и граждански компетентности“. Стойност на един проект до 391 166 лв. Финансирането е 100%. Прогнозен период за прием Май – Юни 2023 г. Могат да кандидатстват неправителствени организации (НПО), доставчици на социални услуги, работодатели.

Дигитални умения е насочена към подобряване на дигиталните умения на неактивни и безработни лица, вкл. младежи чрез включването им в обучения. Предвиждат се обучения за достигане на базово и/или средно равнище – за неактивни лица, и за напреднало и високоспециализирано равнище – за безработни лица. Планиран прием в средата на 2023 г. Могат да кандидатстват безработни и неактивни лица.

Младежка инициатива АЛМА е насочена към подобряване на възможностите за включване в пазара на труда на уязвими млади хора до 29 г. Те ще имат възможност да стажуват в държава-членка на ЕС за период от 2 до 6 месеца, а след завръщането си в България да започнат работа или да продължат образованието си.

 

Отделна процедура в подкрепа на политиката за децата ще бъде насочена към Държавната агенцията за закрила на детето.

Надграждане на капацитета на системите за закрила на детето има за цел да подпомогне процеса по модернизиране на политиките за деца, подобряване на междуинституционалното сътрудничество и взаимодействие между органите за закрила и укрепване на капацитета на служителите в системата.


Пламенка Върбанова, ФИНИНФО.БГ ЕООД