×

Новини

ФИНАНСИРАНЕ ЗА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ ЗА ДОМАКИНСТВАТА

Обновена на: 10.05.2023 11.01.2023

Собствениците на жилищни сгради (еднофамилни къщи и апартаменти) ще имат възможност да изградят слънчеви и фотоволтаични системи за собствено потребление с безвъзмездна помощ от Плана за възстановяване и устойчивост.

От 9 май 2023 г. българските домакинства могат да кандидатстват с проекти за:
- до 15 000 лева (70% от инвестицията) за инсталиране на фотоволтаични системи до 10 kWp със системи за съхранение на електрическа енергия.
- до 1 960 лева (100% от инвестицията) за  изграждане на слънчеви системи за битово горещо водоснабдяване (БГВ).

Възможно е системата, за която ще се кандидатства, да е била вече изградена в периода от 07.06.2022 г. до подаване на искането за финансиране или да се изгради на етапа след одобрение на проекта.

Инсталациите/системите могат да бъдат разположени върху покривни и фасадни конструкции на сгради, присъединени към електроразпределителна мрежа и върху недвижими имоти към тях.

Кой ще може да кандидатства?

Базовите изисквания, са:
- Кандидатът трябва да е физическо лице, да е собственик на жилището и то да е основно за него (там да му е постоянния адрес);
- В жилището да се ползват неефективни източници на топлинна енергия (печка, котел, камина и др.) на твърдо гориво (дърва, въглища и др.);
- През последните 6 месеца в жилището да е потребявана електрическа енергия;
- На адреса на жилището да няма регистрирано юридическо лице (фирма) или организация с нестопанска цел.

Как се предоставят средствата?

Средствата се предоставят по два компонента:

  • Компонент 1: Закупуване на слънчеви инсталации за БГВ. Произведената гореща вода ще се използва за задоволяване на собственото потребление за битово горещо водоснабдяване.
  • Компонент 2: Закупуване на фотоволтаични системи до 10 kWp, включително системи за съхранение на електрическа енергия. Произведената и съхранена ел.енергия може да бъде използвана само за собствено  потребление.

Проектите се изпълняват в два варианта:

  • Вариант 1: дейностите са изпълнени в периода от 07.06.2022 г. до подаване на проектно предложение по настоящата процедура.
  • Вариант 2: дейностите са в процес на изпълнение към момента на сключване на договора или ще бъдат изпълнявани след неговото сключване.

Домакинствата са отговорни за планиране, проектиране, закупуване, доставка, инсталиране, опериране и поддръжка на фотоволтаичните инсталации.

За доставка и монтаж на инсталациите и системите по Компонент 1 и Компонент 2 не се изисква разрешение за строеж при еднофамилни сгради ако инсталираната мощност е под 20 kW. Разрешение за строеж се изисква ако инсталираната мощност е над 20 kW (при еднофамилни сгради), както и при многофамилни сгради (във всички случаи).

Допустими за финансиране са разходи за закупуване на оборудването, вкл. арматура, кабели, конструкция за монтаж и въвеждането му в експлоатация. Допустим разход е и данък добавена стойност. Избраното оборудване следва да отговаря или да надвишава техническите характеристики, които са определени по програмата.

Следните разходи не се финансират по процедурата:
- консултантски услуги за разработване и подаване на проекта;
- дейности, свързани с проектиране, административни и удостоверителни документи, становища и др.;

Важно! Направените разходи се възстановяват след изпълнение и отчитане на проектите.

Одобрените кандидати поемат ангажимент да осигурят устойчивост в рамките на 5 г. след приключване на проекта – системите и инсталациите да се използват и да им се осигуряват подходящи ресурси за поддръжка, да не се прехвърля правото на собственост върху тях, да не се променя предназначението им, да не се сключват договори от всякакъв характер с трети лица, да се поддържа валидна застраховка срещу кражба, пожар и др.

С приоритет при оценяването на предложенията по настоящата покана са домакинствата, в които има четири или повече лица.

Как се кандидатства?

Подаването на проектите става в Информационната система за управление и наблюдение ИСУН2020. Крайният срок за кандидатстване е 10.11.2023 г.

Не е непременно необходимо да се ползват услугите на консултант, но предвид обемната документация и множеството изисквания, препоръчваме да се ползва опитен експерт по европейско финансиране. Така ще спестите време, пари и ще елиминирате риска проектът да бъде отхвърлен.

Абонатите на Fininfo.BG могат да получат повече информация за поканата тук.
 

Както винаги можете да разчитате на нас, за да ви насочим към доверен консултант, проектант и изпълнител. Пишете ни или ни се обадете на: 0893 721 929.