Новини

ФИНАНСИРАНЕ ЗА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ ЗА ДОМАКИНСТВАТА – ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Обновена на: 30.01.2023 11.01.2023

Собствениците на жилищни сгради (еднофамилни къщи и апартаменти) ще имат възможност да изградят слънчеви и фотоволтаични системи за собствено потребление с безвъзмездна помощ от Плана за възстановяване и устойчивост.

Очаква се от 1 февруари 2023 г. българските домакинства да могат да кандидатстват с проекти за:
- до 15 000 лева (70% от инвестицията) за инсталиране на фотоволтаични системи до 10 kWp със системи за съхранение на електрическа енергия.
- до 1 960 лева (100% от инвестицията) за  изграждане на слънчеви системи за битово горещо водоснабдяване (БВГ).

Възможно е системата, за която ще се кандидатства, да е била вече изградена в периода от 07.06.2022 г. до подаване на искането за финансиране или да се изгради на етапа след одобрение на проекта.

Инсталациите/системите могат да бъдат разположени върху покривни и фасадни конструкции на сгради, присъединени към електроразпределителна мрежа и върху недвижими имоти към тях.
 

Кой ще може да кандидатства?

Базовите изисквания, са:
- Кандидатът трябва да е физическо лице, да е собственик на жилището и то да е основно за него;
- В жилището да се ползват неефективни източници на топлинна енергия, през последните 6 месеца да е потребявана електрическа енергия;
- На адреса на жилището да няма регистрирано юридическо лице (фирма).

 

Как се предоставят средствата?

Домакинствата са отговорни за планиране, проектиране, закупуване, доставка, инсталиране, опериране и поддръжка на фотоволтаичните инсталации. Кандидатства се с издадено разрешение за строеж.

Допустими за финансиране са разходи за закупуване на оборудването, вкл. арматура, кабели, конструкция за монтаж и въвеждането му в експлоатация. Допустим разход е и данък добавена стойност. Избраното оборудване следва да отговаря или да надвишава техническите характеристики, които са определени по програмата.

Следните разходи не се финансират по процедурата:
- консултантски услуги за разработване и подаване на проекта;
- дейности, свързани с проектиране, административни и удостоверителни документи, становища и др.;

Важно! Направените разходи се възстановяват след изпълнение и отчитане на проектите.

Одобрените кандидати поемат ангажимент да осигурят устойчивост в рамките на 3 г. след приключване на проекта – системите и инсталациите да се използват и да им се осигуряват подходящи ресурси за поддръжка, да не се прехвърля правото на собственост върху тях, да не се променя предназначението им, да не се сключват договори от всякакъв характер с трети лица, да се поддържа валидна застраховка срещу кражба, пожар и др.
 

Как се кандидатства?

Подаването на проектите става в Информационната система за управление и наблюдение ИСУН2020.

Не е непременно необходимо да се ползват услугите на консултант, но предвид обемната документация и множеството изисквания, препоръчваме да се ползва опитен експерт по европейско финансиране. Така ще спестите време, пари и ще елиминирате риска проектът да бъде отхвърлен.
 

Както винаги можете да разчитате на нас, за да ви насочим към доверен консултант, проектант и изпълнител. Пишете ни или ни се обадете на: 0893 721 929.

***

Посочените условия са предварителни и са в процес на обществено обсъждане до 23.01.2023 г. След изтичане на този срок, ще бъде утвърден окончателния вариант на документацията за кандидатстване и процедурата ще бъде отворена за прием на проекти.