×

Полезно

Финансиране за МСП през следващите 7 години

19.04.2021

Каква помощ от европрограмите да очакват малките и средни предприятия през периода 2021 – 2027 г.?

Предприятията с персонал до 250 души (или т.нар. МСП*) са сред фирмите, които могат да получат безвъзмездна помощ (или т.нар. грант) почти от всяка програма, която се финансира от Европейския съюз, национални фондове или други източници. Не всички проекти обаче, както и не всички компании ще могат да получат финансиране. Това е така, защото парите не са неизчерпаем ресурс, те имат цена и се предоставят с много силен фокус с цел да постигнат определен ефект. Приоритетните области и икономически сектори, в които се инвестира, се определят в редица стратегически документи на ниво ЕС и България. Без значение кой точно е източникът на ресурса, в предстоящите години МСП в България** ще могат да разчитат на финансиране за проекти в следните основни области***:

- Производствени инвестиции с цел въвеждане на нови, съвременни машини и технологии  – за предприятия от приоритетни сектори****
- Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и намаляване на емисиите от парникови газове, вкл. изграждане на нови съоръжения от възобновяеми източници за собствено потребление, локални съоръжения за съхранение на електрическа енергия; внедряване на екологични решения и технологии в МСП от въглеродно интензивните икономически сектори; пилотни проекти за зелен водород и биогаз с приложение в индустрията
- Инвестиции в цифрови технологии за дигитализация на процесите за началните два етапа на дигитализация („компютъризация“ и „свързаност“), както и с цел киберсигурност и поверителност на данните в МСП; средствата ще се предоставят на фирми от всички сектори под формата за ваучери
- Въвеждане на технологии и стандарти в областта на Индустрия 4.0 и преминаване към по-високи нива на цифрова трансформация – за фирми от приоритетни сектори
- Кръгова икономика -  дейности, свързани с намаляване на отпадъците от производството, рециклиране, по-ефективно използване на ресурсите,  намаляване използването на първични суровини, внедряване на технологии за пречистване на отпадни води и др.;
- Иновации и въвеждане на технологии, плод на НИРД (научноизследователска и развойна дейност), вкл. внедряване на чужди технологии и подкрепа за заявяване и защита на индустриална собственост
- Безплатни консултации, обучения, субсидирани участия в изложения в чужбина
- Субсидирана заетост, наемане, обучение на нови служители, стажуване
- Квалификация и преквалификация и обучения на работници и служители, вкл. за придобиване на дигитални, езикови умения и умения за професиите на бъдещето (soft skills)
- Осигуряване на мобилност на работници и служители, здравословна работна среда, гъвкави форми на работа и др.

В тези области ще се обявяват отделни покани за кандидатстване, като не всички фирми от всички сектори ще са допустими и приоритетни при всяка от поканите - това ще зависи от конкретния източник на финансиране (програма или фонд), както и от географския регион, в който се развива дейността. Различен ще бъде и интензитетът на финансиране (от 50 до 100% от общата стойност на проекта), а в някои случаи ще се прилагат и други финансови инструменти, извън директни грантове.  Първите покани за кандидатстване очакваме след средата на настоящата година.

Следете Fininfo.BG, за да сте информирани навреме за всяка предстояща програма!

В следващата статия ще намерите секторите, които са определени като приоритетни за финансиране.

Елеонора Иванова, Fininfo.BG

 

Забележки:

* Препоръчвам всеки, които се интересува от програми за безвъзмездна помощ, да знае неговото предприятие каква категория е – микро, малко или средно. Вариантите са: да се запознаете в детайли със Закона за МСП, да попитате вашия счетоводител (внимание - има някои тънкости!) или най-добре да се обърнете към компетентен консултант, който най-точно ще определи това.  

** Без фирмите, които развиват дейност в сектор селско стопанство, за които има други програми

*** Информацията е предварителна – към днешна дата все още не са финализирани и приети окончателните версии на много от стратегиите и финансиращите програми

**** Кои сектори са приоритетни и кои - не, ще опишем подробно в следващата статия; като цяло повечето грантове ще са насочени към т.нар. високотехнологични производства, услуги с интензивно използване на знания и сектори от преработващата промишленост, които са важни за отделните географски региони на страната.