×

Полезно

ФИНАНСИРАНЕ ЗА ТЕХНОЛОГИЧНА МОДЕРНИЗАЦИЯ – КАКВО ДА ОЧАКВАТ ФИРМИТЕ

22.07.2022

Познатата „Технологична модернизация“ - процедурата за инвестиции в оборудване и технологии с европейски средства, е една от най-атрактивните и чакани всяка година от производствените фирми. При предходните покани конкуренцията по нея беше особено оспорвана. Дали обаче и този път ще е така?

Министерството на иновациите и растежа ще управлява новата процедура, която беше обявена на 22.07.2022 г. Ето на какво трябва да обърнат внимание компаниите, които обмислят възможността да кандидатстват по нея:

КОЙ Е ДОПУСТИМ КАНДИДАТ?

 - Традиционно, както и досега, поканата е към малки и средни предприятия (с персонал до 250 души) - МСП

 - На фокус, пак както и досега, са МСП от приоритетните сектори (важен е кодът на икономическа дейност - КИД). Различното е, че имаме нова приоритизация, която е направена в сега действащата стратегия за малки и средни предприятия (2021 – 2027 г.). Секторите вече са приоритизирани на национално и регионално ниво. Традиционно помощта се насочва към производствени компании, но както и преди са включени и някои от секторите за услуги. Новост е, че в допълнение към фирмите от ИТ-бранша и издателската дейност, проекти ще могат да подават също архитекти и инженери (с основен КИД в група М71, друг е въпросът доколко тази схема е наистина адекватна за тях). Новост в приоритизацията на национално ниво са и Е38 и Е39 - сектори, свързани с операции с отпадъци.

 - Подкрепата е за фирми с устойчива дейност (поне 3 години), а не стартиращи. В допълнение към изискванията от предходните подобни процедури за минимален оборот общо за последните три приключени финансови години, този път има и изискване какъв да е най-малко оборотът според категорията предприятие през последната (2021 г.) година.

Критериите не са изненадващи или невъзможни, но все пак те ще са неблагоприятни за фирми с висока интензивност на труд (напр. шивашки предприятия), които бяха значително засегнати от Ковид – кризата, както и за голяма част от фирмите от целевите сектори на услугите. С което шансовете за тях приключват още на този етап.  

КОЛКО ПАРИ И ЗА КАКВО?

 - Общият бюджет на процедурата е 260 млн. лева. Разделен е пропорционално в зависимост от категорията на предприятието (микро, малки и средни), както и наполовина за приоритетни сектори на национално и на регионално ниво. Опитът ни показва, че е най-вероятно конкуренцията да бъде повече при фирмите от „регионалните“ сектори и компаниите с до 50 души персонал и е добре, че се предвижда, ако някъде има по-малко подадени проекти, средствата да се пренасочват към тези групи.

В зависимост от големината на предприятието-кандидат, помощта за един проект е между 35 000 лв. и 700 000 лв. при изискван минимален процент на съфинансиране на инвестицията от 50% (в някои случаи и повече). Това автоматично означава, че стойността на проектите, с които се кандидатства е между 70 000 лв. и 1 400 000 лв.

В условията на криза ние очакваме, че стойността на проектите като цяло ще е по-ниска от обичайното. Ако приемем, че средната искана финансова подкрепа ще бъде около 200 000 лв., то по програмата ще бъдат финансирани 1300 фирми. За сравнение, последната подобна процедура, заедно с допълнително добавените средства, беше с общ ресурс от около 212 млн. лв. За тях бяха сключени договори с 489 фирми, но финансирането от програмата в масовия случай беше 70%. С проекти тогава кандидатстваха над 1600 компании.

 - Както се знае отпреди, средствата са за закупуване на нови (а не втора употреба) машини, съоръжения и оборудване (ДМА) и свързан софтуер (специализиран, ERP системи, CRM системи и/или MOM/MES системи).

Силен акцент се поставя върху:
 → цифровизацията на производствените/ работните процеси;
 → разширяване на производствения капацитет и/ или разнообразяване на предлаганите продукти/ услуги.

Всяко закупено оборудване и софтуер трябва да води кумулативно и до двата ефекта. Това ще се описва подробно в проектното предложение и ако не бъде достатъчно добре аргументирано, проектът може да бъде отхвърлен. За съжаление няма ясно разписани критерии кое ще се приема за, цитираме: „достатъчно обоснована информация, която да дава увереност за спазването на посочените изисквания“.

КОИ ФИРМИ ЩЕ СПЕЧЕЛЯТ ФИНАНСИРАНЕ?

Първо категорично държим да заявим, че оценката и подборът на подадените проекти е изключително на база обективни показатели (основно се оценява фирмата – кандидат).

В този смисъл, моля, не избирайте консултанти, които ви обещават „подкрепа за одобрение“, а такива, които имат натрупан предишен опит и добри референции от клиенти (тук можете на 100% да разчитате на препоръка от нас!)

Логиката на оценката тази година е доста по-различна от предходните. И този път са заложени финансови показатели, които се изчисляват на база приключените през предходните 3 години финансови отчети. Ще се изчисляват показатели като: 
- рентабилност и печалба
- разходи за данъци
- производителност на един зает
- инвестиции, брутна добавена стойност
- разходи за износ

Логиката на оценката обаче е различна и на моменти необяснима: не при всеки показател най-добрите постигнати резултати носят най-високи точки, както беше досега. Например, ако при едно предприятие делът на приходите от износ е над 60%, то ще получи 4 т. , ако е между 20% и 40% ще има 7 т., а ако е между 40% и 60% - 6 т.   

Ще се стимулират чрез допълнителни точки в оценката и компании, които работят в сектори, изведени като приоритетни за регионите, където развиват своята дейност (вижте кои са те тук) и такива, които не са получавали средства от подобни предходни процедури за безвъзмездна помощ. 

Най-вече ще бъдат подкрепени (и изобщо ще кандидастват) компании, които са сигурни в своя успех, защото ако бъдат класирани и подпишат договор за финансиране, те ще бъдат задължени да постигнат увеличение в оборота си към 2024 г. спрямо оборота за 2021 г., в противен случай предоставените средства подлежат на връщане. 

Това нарежда ресурса по схемата за безвъзмездна помощ на една редица с всички тези на останалите институции, фондове и банки, желаещи да инвестират в проекти на доказано успешни компании. Да, 50% от инвестицията не се връща, което е сериозен стимул, но когато се добавят останалите ограничения, допълнителните разходи и забавата в целия процес*, атрактивността на подкрепата, спрямо предходни такива, значително спада. Но! Не бива да се забравя и че подобна възможност не беше налична за фирмите през последните 3 години! 

Ако желаете да кандидатствате, можете да разчитате на нас за насочване към компетентен и опитен консултант!                                       ___

* От предходен опит можем да кажем, че инвестиция при кандидатстване с проект от края на юли тази година, би била възможна най-рано през февруари - март догодина, при изчакване на резултатите и след сключване на договор за безвъзмездна помощ.

 


Елеонора Иванова, основател на Fininfo.BG
Пламенка Върбанова, консултант на Fininfo.BG