×

Полезно

ФИНАНСИРАНЕ ЗА ЗАЩИТА НА ДАННИ И КИБЕРСИГУРНОСТ ВЪВ ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР ПРЕЗ 2023 Г.

27.03.2023

Програма Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна специализация (ПНИИДИС) предвижда  няколко процедури за финансиране на цифровата трансформация на публичния сектор през 2023 г. Поканите ще бъдат насочени към конкретни бенефициенти – Министерство на електронното управление (МЕУ), Администрациите по Закона за киберсигурност (чл. 16, ал. 1 и чл. 18), Изпълнителна агенция „Инфраструктура на електронното управление“ и Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“.

Фокусът на финансирането за публичния сектор през 2023 г. е насочен към Данните като ключов капитал на обществото. Ще се обявят 7 процедури с конкретен бенефициент МЕУ:
- Изграждане на стратегическа, организационна и техническа рамка за управление  и за оперативна съвместимост на данните. Ще се изпълняват дейности, свързани с анализи и организационна и архитектурна рамка за управление на данни.
- Изграждане, укрепване и развитие на капацитет и повишаване на осведомеността и популяризиране на възможностите в областта на данните. Ще се изпълняват дейности за оценка на капацитет, изготвяне на планове за действие, изпълнение на програми и обучения за НПО, бизнеса и академичните институции, изграждане на капацитет, провеждане на събития.
- Изграждане на пространства на данни по стратегически сектори и области от обществен интерес. Ще се изпълняват дейности по разработване на архитектура, внедряване на технологии, инструменти, софтуерни решения, внедряване на процеси и процедури.
- Стратегически комуникации и популяризиране на потенциала на данните за добро управление. Ще се изпълняват дейности по изготвяне на комуникационна стратегия и план за реализирането ѝ.
- Създаване на условия за изграждане на капацитет на национална система за киберсигурност – етап I. Ще се изпълняват дейности за изграждане и оборудване на Център за обучение за подобряване на капацитета на служителите на Националната система за киберсигурност.
- Разработване и валидиране на модел на национална система за киберсигурност. Ще се изпълняват дейности по разработване на концепция за национална система за киберсигурност.
- Изграждане на киберсигурна среда за уязвими обществени и бизнес организации – Етап I. Ще се изпълняват дейности за проучване и идентифициране на нуждите на уязвими обществени и бизнес организации в областта на киберсигурността.

Една процедура е предназначена за Администрациите по Закона за киберсигурност;
- Пилотно укрепване на капацитета на два Национални компетентни органа и два секторни екипи за реагиране при инциденти с компютърната сигурност към тях. Ще се изпълняват дейности за изграждане на самостоятелен Национален компетентен орган и Секторни екипи за реагиране при инциденти с компютърната сигурност, в определени сектори с висока критичност.
Една процедура е предназначена за Изпълнителна агенция „Инфраструктура на електронното управление“:
- Изграждане на система за киберзащита на споделените информационни ресурси – Етап I. Ще се изпълняват дейности по изграждане на компоненти на защитено споделено информационно пространство на електронно управление, които се намират в Държавния хибриден частен облак и Защитения интернет възел.

Както във всички останали програми и в ПНИИДИС е предвидено финансиране под формата на техническа помощ за управляващия орган (УО) на програмата Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ в Министерство на иновациите и растежа и междинните звена (МЗ) Изпълнителна агенция „Програма образование“ и МЕУ. Тези средства са предназначени за повишаване на капацитета на експертите от УО и МЗ, обучения за бенефициентите по програмата и осигуряване на информираност на обществото.

Програмата предвижда финансиране и за Цифрови иновационни хъбове, Центрове за върхови постижения и Центрове за компетентност, които ще подпомагат бизнеса в процеса на разработване и внедряване на иновации.

Най-голям интерес за малките и средни предприятия представлява Ваучерната схема, която ще предоставя средства за въвеждане на иновативни решения, дигитализация и решаване на различни технологични проблеми на предприятията, чрез използване на капацитета на научните организации.
 

Пламенка Върбанова, Fininfo.BG