×

Новини

ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА ЗА РАБОТОДАТЕЛИ И БЕЗРАБОТНИ ОТ АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА ЗА 2023 г.

Обновена на: 20.09.2023 17.09.2020

Открити са първите процедури по програмите на Националния план за действие по заетостта 2023 г. Те са предназначени за работодатели и безработни и включват три направления: за наемане на безработни лица, за организиране на обучения и за започване на самостоятелна дейност.

Работодателите от всички сектори могат да получат финансиране за:
1. Наемане на безработни лица от уязвимите групи – с трайни увреждания, в предпенсионнна възраст, с регистрация в бюро по труда (БТ) повече от 6 месеца, на възраст до 24 г. или над 50 г., или с основно и по-ниско образование.

Възстановяват се направените разходи за възнаграждения в определени размери (между 820 и 920 лв./месец или 4,96 лв./час, вкл. разходи на работодателя, разходи за наставник, когато е приложимо и т.н.).

2. Да заявят професионални обучения на безработни лица, с цел наемането им на работа по придобита професия, и на служителите си, които имат необходимост от това, в случай че работодателите са микро-, малки или средни предприятия (МСП).

Възстановяват се разходите за обучения в предварително определени размери, в зависимост от вида и продължителността на конкретните обучения.
 

3. Безработните лица могат да получат финансиране за започване на собствен бизнес въз основа на представен бизнес-план.

Желаещите могат да получат средства в размер на:
- полагащите се парични обезщетения при безработица, под формата на еднократна сума;
- възстановяване на извършени разходи за стартиране на бизнеса – до 5 000 лв.

В допълнение, предприемачите получават и съпътстващи услуги от дирекция "Бюро по труда" (ДБТ).

Всяко БТ в страната разполага със средства по част от програмите. Актуалните възможности за кандидатстване по тях са обявени на интернет страницата на Агенция по заетостта, в рубрика „Обяви за финансиране по региони”, както и в БТ в страната.

Заявки се подават в ДБТ по регистрация на фирмата работодател.

Срокът за кандидатстване е до 29.09.2023 г., но всяко БТ може да обяви различни срокове.

Активните мерки за работодатели и безработни се обявяват в началото на всеки месец.