×

Полезно

ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ В ПОДКРЕПА НА БИЗНЕСА ПО ПЛАНА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ

13.10.2022

Финансовите инструменти, които са предвидени в Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) в рамките на Програмата за икономическа трансформация, се очаква да заработят най-рано в началото на следващата година (2023). Основната цел е да се предостави целева подкрепа под формата на дялови инвестиции и гаранции за бързо възстановяване и растеж на българските предприятия в прехода към дигитална, ниско въглеродна и ресурсно ефективна икономика.

Финансовите инструменти ще стават все по-сериозна алтернатива за финансиране на така желаните грантови схеми*.

Предвижда се общият бюджет от 660 млн. лв., планиран за целта в НВПУ, да бъде разпределен в три дялови и два дългови (под формата на гаранции) инструмента:

  • Дялов инструмент за растеж, предназначен за възстановяване от Ковид кризата. Предназначен е за МСП, дружества с по-малко от 500 служители и такива със средна пазарна капитализация. Със средствата ще могат да се покриват режийни разходи, заплати, материали или консумативи с цел запазване на работни места и да се закупува ново оборудване. Бюджетът е 146,7 млн. лв.
  • Дялов инструмент за иновации, предназначен за повишаване на капацитета на компаниите да създават и внедряват иновации. Предназначен за МСП, вкл. стартиращи, малки дружества със средна пазарна капитализация, дружества със средна пазарна капитализация. Ще се инвестира в развойна дейност, в придобиване на права върху интелектуална собственост и в трансфер на знание. Ще могат да се купуват и машини, с които да се разработват иновативни продукти. Бюджетът е 146,7 млн. лв.
  • Дялов инструмент за инвестиции в климатичен неутралитет и цифрова трансформация. С него ще се подкрепят МСП, както и консорциуми. Ще се инвестира в големи инфраструктурни проекти, оборудване и съоръжения, които допринасят за опазване на околната среда, дигитализацията, за преодоляване неблагоприятното влияние върху климата, както и за прехода към цифрова икономика и подобряване социалните условия на живот. Бюджетът е 58,7 млн. лв.
  • Гаранционен инструмент за растеж ще предоставя подкрепа за растеж и подобряване на енергийната ефективност на фирмите. Предназначен е за по-рискови МСП и такива с по-малко от 500 служители. Целта ще бъде да се обезпечат оперативните им разходи и да се осигури ликвидност за справяне с последствията от Ковид. Дружествата ще могат да получат инвестиционни кредити, лизинги, револвиращи кредитни линии (включително овърдрафт), банкови гаранции и т.н. Бюджетът е 150 млн. лв.
  • Гаранционен инструмент за енергийна ефективност ще предоставя подкрепа за енергийна ефективност, за производство на енергия от ВЕИ и по-голяма независимост от свободния пазар. Предназначен е за МСП и малки дружества със средна пазарна капитализация, както и за физически лица (домакинства). Бюджетът е 150 млн. лв.

Финансовите инструменти ще се изпълняват от Европейския инвестиционен фонд, за което ще бъде подписано споразумение с Министерство на иновациите и растежа. След утвърждаване на споразумението от Парламента, ще започне изборът на финансови и инвестиционни посредници, които ще предоставят средствата.

* Свързан материал по темата можете да видите тук.


Пламенка Върбанова, ФИНИНФО.БГ ЕООД