×

Новини

ФОНД ЗА ДЯЛОВИ ИНВЕСТИЦИИ В СИНЯТА ИКОНОМИКА

04.04.2022

Нова инициатива за инвестиции в синята икономика* InvestEU Blue Economy се очаква да заработи в подкрепа на малки и средни предприятия и стартиращи такива. Средствата ще се предоставят от финансови посредници под формата на дялови инвестиции и ще са предназначени за компании от секторите на синята икономика. Предвижда се да се мобилизират 500 милиона евро от Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури и групата на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ).

На практика Blue Economy ще бъде втория етап на BlueInvest (която действа като ускорител за насърчаване на иновациите и инвестициите в устойчиви технологии за синята икономика). Новият фонд ще задълбочи и разшири тези дейности, ще осигури още по-добро обслужване на европейските МСП и инвеститори, както и по-голямо въздействие в подкрепа на целите на Европейската зелена сделка.

Очаква се скоро да се публикува поканата за изразяване на интерес от финансови посредници за InvestEU Blue Economy. Реално фирмите ще могат да получат достъп до този ресурс едва след избора на посредници и приключване на процеса по договаряне.

*синя икономика - всички икономически дейности, свързани с океаните, моретата и бреговете. Тя обхваща широк спектър от взаимосвързани установени и нововъзникващи сектори - храна, морска възобновяема енергия, туризъм, изследвания, морска сигурност и др.