Нашите консултанти

Галя Менова

Галя Менова

Експерт по разработване и управление на европейски проекти, обучител по управление на проекти и оценител на проектни предложения

ЕКСПЕРТИЗА: Подготовка и управление на проекти по Програмите за Развитие на селските райони, Конкурентоспособност и иновации в предприятията, Морско дело, рибарство и аквакултури, Развитие на човешките ресурси, Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация, Развитие на регионите, Образование, Околна среда, Транспортна

свързаност, Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони, Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор, План за възстановяване и устойчивост (ПВУ).

Галя Менова е собственик на консултантска компания HumanConsulting и притежава над 14 г. опит в разработване и управление на проекти, финансирани от национални и европейски фондове. Завършила е „Публична администрация“ със степен магистър от Софийски университет „Св. Климент Охридски”. Познава отлично европейското и българското законодателство, касаещо разходване на средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове, вкл. ЗОП, ЗУСЕСИФ и ПМС № 160/01.07.2016 г. Има опит в изготвяне и оценка на документи, свързани с провеждане на обществени поръчки. Участвала е в редица комисии по оценка на тръжни предложения.

От 2007 г. работи като консултант в областта на селскостопанската политика; познава в детайли националното и европейско законодателство в областта на земеделието и селските райони, подготвя и администрира проекти по „Програмата за развитие на селските райони”.

От 2014 г. участва активно и в разработването на проектни предложения по ОП „Иновации и конкурентоспособност“, ОП „Развитие на човешките ресурси“, „Програма за морско дело и рибарство“, „Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор“, ОП „Добро управление“ и др.

От 2017 г. е външен оценител към Местни инициативни групи на проектни предложения по ОП „Иновации и конкурентоспособност“, ОП „Развитие на човешките ресурси“, „Програмата за развитие на селските райони”.

Галя има натрупан значителен опит и в обучението на екипи за подготовка и отчитане на проекти. Разработва анализи, стратегии и програми; изготвя и управлява бюджети, бизнес планове, предпроектни и пазарни проучвания.

Вижте статии в Полезно от Галя Менова:

Стъпка 1: Формулирайте идеята, за която търсите финансиране
Стъпка 2: Изберете консултант
Стъпка 3: Вземете решение за кандидатстване

Стъпка 4: Подгответе проектно предложение съвместно с избрания консултант
Стъпка 5: Реализирайте одобрения проект