×

Полезно

Икономически сектори с приоритет за подпомагане през следващите 7 години

19.05.2021

Малки и средни предприятия от кои сектори ще могат да се възползват в най-пълна степен от предоставените ресурси по новата програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021 – 2027 г. (ПКИП) и други програми, които ще финансират проекти на бизнеса в България?

Приетата от Министерски съвет през април 2021 г. „Национална стратегия за малките и средните предприятия“ 2021-2027 г. е основният документ, който определя политиките за МСП на национално и регионално ниво и е база, въз основа на която се формулират приоритетните отрасли и икономически области, в които ще „се инвестира“ през следващите 7 години. Фокусът, както и досега, ще бъде върху производствените предприятия и т.нар. услуги с интензивно използване на знания, като за първи път е въведена специализация на национално и регионално ниво. Това означава, че освен изведените като национален приоритет икономически дейности, по програмата ще се подпомагат и подотрасли на преработващата промишленост, които са типични за отделните български региони, както и сектор издателска дейност.

Приоритизацията се прави на база код от Класификацията на икономическите дейности (КИД), т.е. предприятие, което развива дейност в някой от посочените по-долу кодове по КИД ще бъде допустимо за подпомагаме по всички основни мерки на програмата, насочени към МСП (ако разбира се, отговаря и на допълнително поставените условия във всяка обявена покана).

Ето кои са националните ни приоритетни сектори, съгл. „Национална стратегия за малките и средните предприятия“ 2021-2027 г.:

Код по КИД

Икономическа дейност

Високотехнологични производства

C21

Производство на лекарствени вещества и продукти

C26

Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти

 

Средно към високотехнологични производства

C20

Производство на химични продукти

C27

Производство на електрически произведения

C28

Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение

C29

Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета

C30

Производство на превозни средства, без автомобили

 

Други производства

Е38

Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали

Е39

Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци

 

Високотехнологични услуги с интензивно използване на знания

J59

Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика

J60

Радио- и телевизионна дейност

J61

Далекосъобщения

J62

Дейности в областта на информационните технологии

J63

Информационни услуги

M71

Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи

M72

Научно-изследователска и развойна дейност


В допълнение към тези сектори в стратегията се определят и отрасли, които са значими за отделните географски области (регионална приоритизация).

Код по КИД

Икономическа дейност

C10

Производство на хранителни продукти

C11

Производство на напитки

C13

Производство на тъкани

 

C14

Производство на облекло

C15

Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм

C16

Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене

C17

Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон

C18

Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители

C19

Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти

C22

Производство на изделия от каучук и пластмаси

C23

Производство на изделия от други неметални минерални суровини

C24

Производство на основни метали

C25

Производство на метални изделия, без машини и оборудване

C31

Производство на мебели

C32

Производство, некласифицирано другаде

C33

Ремонт и инсталиране на машини и оборудване

J58

Издателска дейност

*Моля, имайте предвид, че конкретни икономически дейности в рамките на посочен тук отрасъл могат да бъдат изключени, съгл. правилата на всяка отделна програма.

Регионалната специализация за всяка една от 28-те области на България можете да видите тук.
 

Елеонора Иванова, собственик и управител на ФИНИНФО.БГ ЕООД