×

Новини

ИНИЦИИРАНО Е ВКЛЮЧВАНЕ НА ХОТЕЛИЕРСТВОТО В ПРЕДСТОЯЩАТА ПРОЦЕДУРА НА ОПИК

25.03.2022

Министерство на туризма е изпратило електронно писмо, в което подкрепя включването на юридически лица и еднолични търговци от сектор I „Хотелиерство и ресторантьорство“, код 55 „Хотелиерство“ от КИД-2008 сред допустимите за финансиране кандидати по обявена за обществено обсъждане от УО на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-6.002 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“.

Повече информация за мярката може да намерите тук.