×

Полезно

ИНОВАЦИОННА СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕЛИГЕНТНА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ 2021 – 2027 г.

29.03.2023

"Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС) 2021-2027 г. е стратегическа рамка за устойчиво развитие, базирано на научни изследвания и иновации, на териториалните предимства и амбиции на регионите и на широкото участие на заинтересованите страни. Стратегиите на европейско ниво имат за цел да допринесат за постигане на „По-интелигентна Европа чрез иновации и подкрепа за икономическата трансформация и модернизация“.

Това твърде научно определение може да се сведе в крайна сметка до това, че чрез ИСИС се осъществява връзката между науката, бизнеса и програмите за финансиране.

Всички резултати по проектите, свързани с наука и иновации, трябва да бъдат обвързани и да произтичат от целите, които се поставят в Стратегията. Тя осигурява рамката за подкрепа и има качеството на базисен програмен документ за определяне на мерките за финансиране на проекти за иновации с ресурсите на Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията” 2021-2027 г. (ПКИП)  и Програмата „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация 2021-2027 г. (ПНИИДИТ).

Подходът за финансиране на иновации по:
§ ПКИП ще бъде следния (както и в предходния период (2014-2020 г.):
- допустими по съответните процедури за иновации ще са всички предприятия, които извършват дейност в петте тематични области на ИСИС, независимо от приоритетните тематични области за съответната административна област.
- ще се прилагат механизми, чрез които да се осигури приоритизиране на предприятията, иновациите на които попадат в трите регионални приоритетни области на ИСИС за съответната административна област на ниво NUTS III в България.

Приоритизираща система ще се използва за допълнителни бонус точки (при оценка на проектите) или определяне на отделни бюджети, или други подобни подходи на предоставяне на реално предимство.

§ ПНИИДИТ ще подкрепя проекти, които попадат в тематичните области на ИСИС 2021-2027, като няма да прилага допълнителни ограничения при кандидатстване на допустимите бенефициенти на база  регионална специализация за съответната административна област.
Целите на ИСИС за позициониране на България като център на средно- и високотехнологични иновации и за разгръщането и утвърждаването на иновативната предприемаческа екосистема ще се реализира чрез:
- подобряване на научноизследователската система и иновационното представяне на предприятията;
- повишаване на технологичния капацитет на предприятията, повишаване на екологичността и интернационализацията на българските продукти и услуги;
- подобряване на капацитета на човешкия ресурс в областта на новите технологии и иновациите.

ТЕМАТИЧНИ ОБЛАСТИ
„Информатика и ИКТ“ (Информационни и комуникационни технологии);
„Мехатроника и микроелектроника“ (самостоятелна област);
„Индустрия за здравословен живот, биоикономика и биотехнологии“;
„Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии“;
„Чисти технологии, кръгова и нисковъглеродна икономика“.

Повече подробности за отделните области и подобласти по ИСИС 2021-2027 може да видите тук.
Цифровизацията/дигитализацията в контекста на Индустрия 4.0 ще присъства във всички пет тематични области на  интелигентна специализация.

По отношение на РЕГИОНАЛНАТА ПРИОРИТИЗАЦИЯ, всяка административна област идентифицира своя иновационен капацитет в две приоритетни тематични области, а „Чисти технологии, кръгова икономика и нисковъглеродна икономика“ се разглежда като приоритетна за всички.

БЮДЖЕТ
Бюджетът на ИСИС се формира от национални и европейски източници на средства.
§ Националните средства (държавния бюджет) се насочват към Национални научни програми, Национална пътна карта за научна инфраструктура, Фонд научни изследвания и Национален иновационен фонд.
§ Европейските средства се разпределят чрез програмите ПНИИДИТ, ПКИП, Програма „Образование“, Програма за развитие на човешките ресурси, Програма Транспортна свързаност, Плана за възстановяване и устойчивост, Рамковата Програма на Европейския съюз за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“ и др.

Общият бюджет на ИСИС е 3 541,32 млн. евро.
 

Пламенка Върбанова, Fininfo.BG