×

Новини

ИНВЕСТИЦИИ ЗА ПРЕХОД КЪМ КРЪГОВА ИКОНОМИКА

07.02.2023

Преработвателните предприятия (с код на икономическа дейност в сектор „С“) ще бъдат финансирани за инвестиции в активи и технологии, свързани с намаляване на ресурсоемкостта на производството и въвеждане на безотпадни технологии.

Средствата се осигуряват от фонд „Зелен преход и кръгова икономика“ на Плана за възстановяване и устойчивост.

Целта е да се подпомогнат проекти, които допринасят пряко за прехода на българския бизнес към Кръгова икономика. Ще бъде подкрепено въвеждането на технологии за:
- Намаляване образуването на отпадъци: повторна употреба, преработка, рециклиране и др. за оползотворяване на отпадъците от производствената дейност и влагането им като суровина в производствения процес.
- Намаляване на използваните суровини чрез замяната им с алтернативни, рециклируеми суровини и материали с биологичен произход, заместване или намаляване на употребата на опасни вещества.
- Ограничаване използването на опаковки от пластмаса и продукти за еднократна употреба, заместването им с алтернативни опаковки за многократна употреба, биоразградими, компостируеми, биобазирани и т.н.
- Производство на устойчиви продукти чрез повторна или многократна употреба, модернизация и поправка, рециклиране и оползотворяване на отпадъците от продуктите.

Всеки проект ще получи финансиране между 30% и 50% на стойност от 350 000 лв. до 1 000 000 лв., в зависимост от типа на предприятието, региона, в който се намира и размера на оборота му за последните три години.

Кандидатите трябва да имат най-малко три годишна история и определени обороти за 2021 г. Ще може да се кандидатства в партньорство.

Документацията с условията за участие и финансиране е в процес на обществено обсъждане до 02.03.2023 г., като се очаква процедурата за кандидатстване да бъде отворена в средата на март 2023 г.