×

Полезно

ИНВЕСТИЦИЯ В СОБСТВЕНА ФвЕЦ – КАКВИ СА РИСКОВЕТЕ И КАК ДА ГИ УПРАВЛЯВАМЕ

01.06.2023

Възобновяемата енергия продължава да набира скорост и се превръща в предпочитана инвестиция. Неведнъж сме отделяли специално внимание на темата – както на сайта на Fininfo.BG, така и по време на събитието “Финансиране на бизнеса 2023+“, което организирахме в началото на април. 

В тази статия насочваме вниманието ви към друг важен аспект, различен от възможностите за привлечено финансиране, а именно – управление на устойчивостта на инвестицията.

Фотоволтаичните паркове представляват значителни инвестиции, които са подложени на различни рискове, свързани с техния живот и експлоатация. Застраховането им е съществена мярка за защита на тези инвестиции и намаляване на риска от финансови загуби.

Застрахователният брокер “Нетинс Иншурънс Брокерс“ ЕООД, който е част от партньорската мрежа за проекти на Fninfo.BG предлага подходящите решения за всички, които инвестират в “зелена“ енергия и напомня за какво трябва да внимаваме по времена целия процес на подготовка, изграждане и стопанисване на обекта.

Ето и някои от основните рискове, които могат да доведат до сериозни финансови последствия за собствениците на ФвЕЦ:

На първо място това са природните бедствия. ФвЕЦ са изложени на различни природни явления като бури, гръмотевици, градушки, проливни дъждове, свличане и срутване на земни пластове, земетресение и други.

Кражба и вандализъм са рискове, които също засягат сериозно финансовите интереси на инвеститора. Оборудването може да бъде откраднато или повредено вследствие на вандализъм и финансовите загуби могат да бъдат в особено големи размери за инвеститора.

Покриване на разходите за ремонт. Застраховката може да покрие и разходите за ремонт на части от оборудването или на парка изцяло при пълното му увреждане и погиване. Когато тези  повредени са вследствие на застрахователно събитие.

Пълна загуба е налице, когато има тотално погиване на имуществото и се изплаща необходимото обезщетение на база възстановителната стойност посочена в застрахователната полица.

Загуба на доходи – застраховката може да покрие загубата на приходи, когато фотоволтаичният парк е повреден или изключен от експлоатация поради пожар, буря или друго настъпило застрахователно събитие. Това означава, че за период до 6 месеца очакваната печалба няма да бъде загубена и застрахователят ще изплати обезщетение застрахованото лице за пропуснатите финансови приходи за периода, в който ФвЕЦ не работи.

ФвЕЦ могат да предизвикат щети на имущество или на хора, особено ако са разположени в населени места. Отговорността към трети лица за нанесени имуществени или неимуществени вреди е риск, от който собственикът на фотоволтаичния парк също много добре може също да се защити.

Как да управлявате успешно риска?

Два са основните етапа при управление на риска, които трябва да бъдат предвидени в хода на инвестицията във ФвЕЦ:

  • Още при самото изграждане на фотоволтаичния парк (по време на извършване на СМР);
  • При стопанисването на парка, когато обектът вече е въведен в експлоатация.

Рискът в изграждането на ФвЕЦ е изцяло за сметка на инвеститора. Тези неблагоприятни събития сериозно могат да забавят или дори спрат проекта, вследствие на което инвеститорът да загуби сериозна сума пари или дори цялата стойност на своята инвестиция. За да не се случи това, разумното решение за финансова сигурност на инвеститора е застраховката да бъде сключена още от етапа на строително-монтажна дейност.

Какво е решението?

Застраховайте активите си – осигурете си спокойствие за вашата инвестиция. По този начин ще защитите налично имущество във ФвЕЦ, панели, инвертори, фундаменти, кабелни трасета, също така включително и трасето до точката на присъединяване, без значение дали е подземно или надземно.

За да бъде направена точна оценка на риска и да получите подходящото индивидуално застрахователно решение за Вашите нужди, е добре да се обърнете към  застрахователен брокер, който познава добре пазара и застрахователните продукти. Така ще получите пълно обслужване в избора на правилни застрахователни решения за Вас и ще предотвратите евентуални финансови загуби.

“Нетинс Иншурънс Брокерс“ ЕООД, партньор от мрежата на Fininfo.BG

Изпратете запитване директно от бутона в профила на партньора