×

Новини

КАКВО Е БЪДЕЩЕТО ВЪВ ФИНАНСИРАНЕТО ЗА ГРАДСКО И РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

16.03.2023

В дискусията взеха участие представители на Фонда на фондовете, както и представители на Управляващите органи на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. (ПРР) и Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027 г. (ПКИП). На срещата присъстваха и участници от Асоциацията на банките в България, представители на финансовите посредници - фондовете за градско развитие, както и други организации, интересуващи се от бъдещото прилагане на финансовите инструменти.

Срещата беше използвана като добра възможност да се определи интереса на различните участници (Фонд на фондовете, управляващите органи на различните оперативни програми и финансовите посредници) към финансовите инструменти и да се получи ценна обратна връзка как те могат да бъдат най-оптимално структурирани.

В хода на дискусията беше потвърдена тенденцията финансовите инструменти (главно дълговите инструменти) да се утвърждават като метод за финансиране. България вече дълги години, още от първия програмен период 2007-2013 г., е пример за успешното им прилагане, а с времето техния обхват само се е разширявал, включително по ОП "Региони в растеж" 2014-2020 (която предхожда настоящата ОП "Развитие на регионите" 2021-2027).

По тематика "развитие на регионите" бяха представени параметрите на финансовите продукти за настоящия програмен период 2021-2027 г. За разлика от периода 2014-2020, вече ще могат да се комбинират безвъзмездна финансова помощ и финансови инструменти в една операция. Друга новост е разширението на обхвата на използване на финансовите инструменти в нови сектори - здравеопазване и образование.

По тематика "конкурентоспособност и иновации в предприятията" се направи преглед на заложените финансови инструменти по приоритетите „Иновации и растеж“ и „Кръгова икономика“ и на планираните периоди за тяхното стартиране.

Накрая беше обсъдено и скорошното споразумение, с което на Фонд на Фондовете беше даден мандат да управлява над 1.2 млрд. лв. средства по Програма Конкурентоспособност и иновации в предприятията (ПКИП). Повече информация за това може да видите тук.
 

(по информация от eufunds.bg)