×

Полезно

КАКВО Е КАСКАДНО ФИНАНСИРАНЕ – С КАКВО Е ИНТЕРЕСНО ЗА БЪЛГАРСКИТЕ ФИРМИ И ОРГАНИЗАЦИИ

31.10.2023

Всички, които са се сблъсквали някога с програма „Хоризонт“ на Европейската комисия (ЕК) знаят, че въпреки милиардните бюджети и нестихващи през цялата година покани за нови проектни предложения, тя е изключително конкурентна и все още трудно достъпна за повечето български фирми, университети, общини, държавни и научни организации.

Напоследък обаче зачестиха т. нар. покани с „каскадно финансиране“ (cascade funding) или както е още по-точният термин – „финансова подкрепа за трети страни“ (Financial Support for Third Parties - FSTP), която позволява по-широк кръг бенефициенти (най-вече малки и средни фирми) да се възползват от средствата на Хоризонт Европа и други програми на централизирано управление.

Как работи каскадното финансиране?

Всичко започва от действащ проект на широк консорциум от европейски организации, които вече са кандидатствали по отворена покана на Хоризонт Европа и са спечелили безвъзмездна финансова помощ за дейности, които те самите ще изпълняват. Сред тях обаче има и специфична дейност с делегиран бюджет, в рамките на която отговорен партньор от консорциума обявява една или повече покани към външни фирми или организации (т.нар. „трети страни“, тъй като те не са партньори по големия проект), чрез които предоставя подкрепа под формата на по-малки целеви грантове. Кандидатстването по поканите и изборът на „под-проектите“, които ще бъдат финансирани става отново на конкурсен принцип.

Този процес на „ре-грантинг“ е специален механизъм на ЕК, чрез който стартиращи компании, МСП, mid-caps, а понякога и други организации могат да привлекат финансиране от централно-европейските програми при по-улеснен и по-малко бюрократичен процес на кандидатстване.  

Помощта може да бъде под формата както на директен финансов грант, така и нефинансова –консултантска помощ, обучения и т.н.

Директните финансови грантове най-често са в границите от 10 000 евро до 300 000 евро, като по поканите с по-голям размер на финансирането обикновено се подкрепят по-малък брой кандидати (в някои случаи само 5 – 10 фирми).

За кого и за какво се предоставя каскадно финансиране?

Финансовата подкрепа по каскадните покани на Хоризонт Европа е основно за стартиращи фирми или МСП, но понякога са допустими и по-големи компании.

Поканите с каскадно финансиране са изключително разнообразни като тематика, тъй като, въпреки че ЕК задава общата рамка, всеки спечелил консорциум определя свои правила за допустимост, за процеса на кандидатстване, документация и селекция на кандидатите и проектите, които ще бъдат подкрепени.

Като цяло, подобно на всички останали програми на ЕС, помощта, която се предоставя чрез каскадно финансиране, е в контекста на основните европейски теми и има за цел компаниите да стават по-дигитални, по-устойчиви, по-зелени, по-иновативни. Затова една голяма част от проектите търсят новаторски решения на съществуващи проблеми в конкретни индустриални сектори (вкл. създаване на нови продукти и услуги) чрез използване на дигитални технологии, изкуствен интелект, добавена/виртуална реалност (AR/VR), интернет на нещата (IoT) и др. Има и покани, насочени към по-широк кръг компании, например от агро сектора, където целта e те да се възползват от финансиране за дигитализиране на стопанствата. Други процедури стимулират фирмите да внедряват кръгови модели чрез рециклиране или оползотворяване на ресурсите или да въвеждат зелени технологии.   

Често с каскадно финансиране се подкрепят фирми и индиректно, като им се дава възможност да се възползват от субсидирани услуги или да се включат в различни акселераторски програми. В този случай финансирането отива реално при консултантските организации или университетите, които извършват услугите за фирмите. Немалко от проектите  обаче предоставят и комбинирана подкрепа – както консултации, така и финансови грантове; пример за това е програма STAGE, която подкрепя европейските МСП да изготвят инвестиционни планове за устойчиво развитие и да привлекат рисково финансиране.   

Важно е да отбележим, че с каскадни грантове в редки случаи би моглa да се финансира доставката на машини, освен ако не става дума за демонстрационен проект, за който е необходимо специално оборудване. За подобни инвестиции компаниите могат да разчитат по-скоро на местните програми, управлявани в България.

Как да се информираме?

Не винаги е лесно да се намери информация за отворените покани с каскадно финансиране. Всички те задължително се публикуват в специализирания портал на ЕС за грантове и търгове (SEDIA), но там се смесват със стотици други покани и обяви.

Fininfo.BG е единственият ресурс, който следи и информира своите клиенти за всички нови покани с каскадно финансиране (и не само!), по които могат да участват и местни организации и то на български език!

Ако желаете да се възползвате от нашата информационна услуга, пишете ни. С радост ще организираме за вас среща и онлайн ДЕМО на нашата информационна платформа.
 

Елеонора Иванова, основател на Fininfo.BG