×

Полезно

КАКВО ИМА ЗА БИЗНЕСА В ПЛАНА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ

12.03.2022

Обновена на 11.04.2022 г.

На 07.04 Европейската комисия официално одобри Плана за възстановяване и устойчивост на България. В окончателната версия са планирани почти 1,4 млрд. лв. европейски средства за проекти и инициативи на бизнеса. От тях над 1 млрд. ще са разпределени за безвъзмездно финансиране на проекти на български компании в следните направления в следните направления: 


 - Технологична модернизация в предприятията

Финансирането ще бъде за закупуване на машини, съоръжения и оборудване, както и свързан с тях софтуер, а за него ще могат да кандидатстват малки и средни предприятия (МСП, с персонал до 250 души).

Общият бюджет ще бъде 260 млн. лева, като помощта от ЕС ще е до 50% от стойността на проекта.
 

 - Дигитализация, ИКТ технологии и услуги

Микро, малки и средни фирми от всички сектори ще могат да кандидатстват за финансова подкрепа за услуги, свързани с ИКТ дигитален маркетинг, разработване на уеб-базирани платформи, уебсайтове, мобилни приложения и други; софтуер за управленски, производствени и логистични процеси, за информационна и киберсигурност, както и хардуер, свързан с новите приложения.

Общият бюджет ще бъде 31 млн. лева, като проектите ще са на стойност между 5 000 и 30 000 лв. Помощта от ЕС ще е 100%.
 

 - Инвестиции във възобновяема енергия

Финансирането ще бъде за малки и средни предприятия, малки предприятия със средна пазарна капитализация и дружества със средна пазарна капитализация от всички сектори (с персонал до 1500 служители, според дефиницията, изведена в Плана) без фирми, които се занимават с производство на енергия и земеделски производители. Ще може да се кандидатства за изграждане на системи за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници до 1 MW, в комбинация със съоръжения за локално съхранение на произведената енергия.

Общият бюджет ще бъде 200 млн. лева, като помощта от ЕС ще е до 50% от стойността на проекта.
 

 - Ресурси и кръгова икономика

Микро, малки, средни и големи фирми от преработващата промишленост ще могат да кандидатстват с проекти за внедряване на технологии, закупуване на оборудване и свързани с това услуги, които имат като краен ефект:

- Намаляване на отпадъците;
- Намаляване на използваните суровини материали;
- Подобряване качеството на продуктите и тяхната устойчивост;
- Осигуряване на съответствие с европейските стандарти и изисквания;
- По-добра информираност на крайния потребител.

Общият бюджет ще бъде 180 млн. лева, като помощта от ЕС ще е до 50% от стойността на проекта за МСП и до 30% за големи предприятия.
 

 - Енергийна ефективност на сгради

Микро, малки, средни и големи фирми ще могат да кандидатстват за извършване на енергийно обследване, концепция и проектиране, както и за инвестиции за предписаните мерки, в т.ч. смяна на дограма, поставяне на топлоизолация, подмяна на отоплителни уреди и осветление, изграждане на по-ефективни системи за вентилация, климатизация, ВЕИ и др.

Общият бюджет ще бъде 235,2 млн. лева, като помощта от ЕС ще е до 50% от стойността на проекта на основата на енергийно обследване + финансови инструменти или на база ЕСКО договори.

Повече информация за тези и други очаквани покани за кандидатстване можете да намерите в секция ПРЕДСТОЯЩИ!
 

Елеонора Иванова, ФИНИНФО.БГ ЕООД