×

Новини

КРЕДИТИ ОТ БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ, ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ОТ МСП

15.08.2022

Българска банка за развитие (ББР) има нова програма за подпомагане на микро, малки и средни предприятия от сектор Преработваща промишленост, които са кандидатствали по процедура „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК) 2014 – 2020.

Програмата на ББР „Енергийна ефективност за МСП“ ще предоставя инвестиционни кредити на кандидатите по процедурата на ОПИК (независимо дали са одобрени или не). Те могат да се възползват от средства за покриване на необходимото 50% съфинансиране или да извършат допълнителни дейности за подобряване на енергийната ефективност в техните предприятия. Размерът на кредита е между 100 000 и 500 000 лв. и се предоставя за срок до 5 г.

Освен да са кандидатствали по процедурата на ОПИК за енергийна ефективност, желаещите да се възползват оп Програмата на ББР, трябва да отговарят и на още някои изисквания:
- да имат приключени три години (2018, 2019 и 2020 г.), в които да са реализирали общо не по-малко от 210 000 лв. оборот;
- да бъдат с положителен собствен капитал към момента на сключване на договор за кредит;
- да нямат сделки към финансови институции, в просрочие (над 30 дни), към датата на сключване на договора за кредит.

Общ бюджет на програмата – 30 млн. лв.

Договори за кредитиране по Програма ще се сключват до 30.06.2023 г.

Предимства на продукта са, че предоставя 100% финансиране на разходите без ДДС, дава възможност за кредитиране преди подписване на ДБФП, а разходите които се финансират могат да бъдат извършени, веднага след датата на кандидатстване по процедурата на ОПИК.
 

Повече за „Енергийна ефективност за МСП“.