×

Нашите консултанти

Мария Минкова

Мария Минкова

Експерт по подготовка на проекти и управление на програми за безвъзмездна помощ

ЕКСПЕРТИЗА: управление на програми за безвъзмездна финансова помощ, оценка на проектни предложения, подготовка и управление на проекти по национални и европейски програми: Конкурентоспособност и иновации в предприятията, Развитие на човешките ресурси, Развитие на регионите, ПВУ, програми за добросъседство и трансгранично сътрудничество, Финансов механизъм на европейското икономическо пространство, Норвежки финансов механизъм.

Мария Минкова е магистър по икономика, специалност международни икономически отношения, с над 25 г. опит в управлението на програми и проекти с безвъзмездна финансова помощ. Притежава квалификации в областта на проектното управление от Американския университет в България, Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество (SDC) и Международната организация на труда (МОТ).

Професионалният й опит включва над 16 г. работа в управлението на безвъзмездни средства, предоставени по силата на двустранни споразумения между Република България и чуждестранни донори, в т.ч. суапово споразумение „Дълг срещу околна среда“ между правителствата на Р. България и Конфедерация Швейцария (1995-2010) и Българо-швейцарска програма за сътрудничество (2009-2019). В рамките на тези ангажименти участва в управлението на безвъзмездна финансова помощ в размер на над 35 млн. швейцарски франка, в оценката на над 500 проектни предложения и в мониторинга и финансирането на над 160 проекта в областта на опазването на околната среда, социалната сфера, развитието на гражданския сектор и двустранните отношения.

От 2007 г. насам участва в подготовката на проектни предложения, подпомагайки кандидати за безвъзмездна финансова помощ от публичния и частния сектор: предприятия, юридически лица с нестопанска цел, общини, културни институти. Подпомага екипи за управление на десетки спечелени проекти по Оперативните програми на Република България, съфинансирани от ЕС, Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, Норвежкия финансов механизъм, Програми за добросъседство, Програми за трансгранично сътрудничество, Програма за източно културно партньорство, Съвместна оперативна програма за държавите от Черноморския регион и др.

Като част от екипа на Балкански институт по труда и социалната политика (БИТСП) от 2011 г. насам участва в изпълнението на десетки проекти, включващи извършването на изследвания и анализи, изготвянето на методологии и провеждането на обучения в областите на експертиза на Института: социална политика, социално законодателство, пазар на труда, социални услуги, хора с увреждания, социална закрила, социално предприемачество и др.