×

Нашите консултанти

Мариела Начева

Мариела Начева

Експерт управление на проекти в областта на околната среда; оценител на тръжни предложения

Експертиза: Подготовка и управление на проекти, предпроектни проучвания и анализи „разходи – ползи“ в областта на околната среда и кръговата икономика по програми: Околна среда, Конкурентоспособност и иновации в предприятията, Опазване на околната среда и климатични промени, съфинансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономически пространство, LIFE, План за възстановяване и устойчивост (ПВУ)

Мариела Начева притежава магистърска степен по финанси от УНСС – гр. София. През 2007 г. е завършила специализация на тема „Глобален мениджмънт и лидерство“ в Япония – Tokay University и Ritsumeikan Asia Pacific University. От 2008 г. работи в частния сектор в област „Опазване на околната среда“. Участвала е с различни функции в подготовката, управлението и изпълнението на редица екологични проекти в сектор „Води“ и сектор „Отпадъци“, финансирани със средства от ЕС и други донорски програми.

През 2017 г. заема поста заместник министър на околната среда и водите в служебното правителство с премиер проф. Огнян Герджиков.

Мариела Начева познава отлично европейското и българското законодателство, касаещо разходване на средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове, вкл. ЗОП, ЗУСЕСИФ и ПМС № 160/01.07.2016 г. Има опит в изготвяне и оценка на документи, свързани с провеждане на обществени поръчки. Участвала е в редица комисии по оценка на тръжни предложения. Богатият й опит, натрупан през годините, ще бъде от полза на всички, които се нуждаят от:

* Подготовка и управление на проекти с привлечено външно финансиране по всички програми, включващи изпълнение на мерки/цели/дейности, свързани с опазване на околната среда и прилагане принципите на кръговата икономика, – в т.ч., но не само:
 - Програма „Околна среда“ (ПОС) 2021 – 2027 г.
 - Програма “Конкурентоспособност и иновации в предприятията” 2021 – 2027г.“
 - Програма "Опазване на околната среда и климатични промени", съфинансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономически пространство (ФМ на ЕИП)
 - Програма LIFE на ЕС
 - Програма „Техническа помощ“ 2021 – 2027 г.

* Предпроектни проучвания и инженерингови дейности, свързани с опазване на околната среда и прилагане принципите на кръговата икономика.

* Изготвяне на анализи “Разходи – ползи” и бизнес планиране по проекти, свързани с опазване на околната среда и прилагане принципите на кръговата икономика.

* Консултиране във връзка с подготовка и изпълнение на проекти по следните теми:
 - кръгова икономика и опазване на околната среда;
 - управление на отпадъците и опазване на почвите;
 - опазване чистотата на въздуха;
 - управление на водите;
 - опазване на биоразнообразието;
 - ограничаване и адаптация към изменението на климата