×

Полезно

МЕСТНИ ИНИЦИАТИВНИ ГРУПИ - ЕС ПО-БЛИЗО ДО НАС?

08.02.2022

Какво са МИГ и как работят?
Програмите, чрез които се управляват средствата от ЕС на местно ниво в България, заделят част от бюджета си за прилагане на така наречения подход „Водено от общностите местно развитие (ВОМР)“ или с други думи за Местните инициативни групи (по-известни като МИГ).

МИГ са организации с идеална цел с определен териториален обхват (обикновено те включват една или повече съседни малки (селски) общини), които са създадени за да допринесат за развитието и облагородяването на малките населени места. За целта те имат право да разходват делегирания им финансов ресурс в съответствие с конкретните нужди на региона, който обхващат (определени в Стратегия).

На практика МИГ управляват целеви бюджети, отделени от общите програми и с тях публикуват покани и финансират проекти, аналогични на тези, които се публикуват на централно ниво (например това се случва сега по познатите към момента оперативни програми – Иновации и конкурентоспособност, Развитие на човешките ресурси, Наука и образование за интелигентен растеж, Околна среда и Развитие на селските райони), т.е. това са проекти за инвестиции в земеделие, в неземеделски сектори, в иновации, в образование, в инфраструктура и т.н.). Разликата е, че:
- поканите на съответния МИГ са достъпни само за кандидатите, които оперират на територията на общините в неговия обхват (например МИГ Самоков няма да одобри проект на фирма, която е със седалище и дейност в гр. Монтана);
- общият бюджет на поканите е драстично по-нисък от аналогични подобни покани, които се обявяват на национално ниво (обикновено между 50 000 и 800 000 лв общ бюджет). Следователно и проектите, които се одобряват, са по-малки.  
- тъй като потенциалните бенефициенти не се конкурират с всички останали на национално ниво, те имат по-голям шанс за одобрение на проектите им (въпреки по-ниските бюджети), по-добра комуникация с екипите по оценка на предложенията и договаряне, както и подкрепа на местно ниво при отчитането.

Все пак МИГ нямат пълна самостоятелност при финансиране на проектите, които кандидатстват към тях – всяко проектно предложение, за да бъде финансирано, преминава на одобрение от управляващия орган на съответната програма. Това забавя процеса и удължава срока за сключване на договорите за финансиране. Причината е, че МИГ са сравнително нови структури и все още нямат достатъчен капацитет. Дали ще е така и занапред, все още е рано да се каже.

Колко и къде са МИГ?
64 МИГ получиха финансиране за изпълнение на своите Стратегии през програмен период 2014-2020 г. Списъкът може да се види тук.

МИГ сами определят кога и какви покани за кандидатстване да публикуват в зависимост от наличния бюджет. Те съставят индикативни програми за публикуване на покани за кандидатстване за текущия програмен период, като всяка година ги актуализират.

Кои са бенефициентите (кой може да кандидатства)?
Всяка покана определя кои са допустимите по нея кандидати. Най-често покани се обявяват за:
- Малки и средни предприятия
- Земеделски стопани (които може да са и физически лица)
- Нестопански организации
- Общинските администрации

Основното условие е, те да развиват дейност на територията на съответните общини.

Какво предстои през 2022 г.?
През 2021 г. МИГ-овете получиха допълнителен ресурс за преходния период на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.  и  действието на Стратегиите се удължи до 30 юни 2025 година.

В края на миналата 2021 година повечето МИГ публикуваха своите индикативни програми за 2022 г. Това е последната година, в която ще се договорират остатъчните ресурси по делегирания им бюджет от програмите от предходния програмен период 2014 – 2020 г.

Във Fininfo.BG следим и анонсираме всички актуални покани за кандидатстване. И в момента има текущи покани, обявени от МИГове. Абонатите на платформата ще намерят и обобщен списък на предстоящите за 2022 г. мерки за финансиране от всички МИГове, които са обявили своите годишни програми.

Какво ще се случва от 2023 г.?
През 2022 година предстои програмирането и договарянето на бюджета за следващия програмен период (до 2027 г.) Финансирането чрез МИГовете ще продължи, но те ще трябва да защитят нови бюджети, които след това да разпределят към своите бенефициенти. Това означава, че някои МИГове може да не успеят, но пък да започнат да оперират активно други. Процесът на кандидатстване за това от самите МИГове предстои през 2023 г. Първо те ще имат възможност да получат подкрепа за изготвяне на своите стратегии 2021-2027, след което да кандидатстват с тях пред управляващите органи на програмите.

През започващия нов програмен период (2021-2027 г.) в Програмата за развитие на човешките ресурси МИГ ще получат подкрепа по следните политики:
1/ Заетост и подобряване на достъпа до заетост и мерки за активиране на неактивни търсещи работа лица ( нов елемент тук е подкрепата за социалните предприятия)
2/ Активен живот на възрастните хора, доброволчество .
3/ Социално-икономическа интеграцията на маргинализирани общности, включително ромите.
4/ Подкрепа за младежите до 29 години, било то неактивни, заети или безработни.
Заделеният индикатовен бюджет е 74, 2 млн. лева.

Новата програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027 година предвижда средства за МИГ по две специфични цели, като парите са разделени по равно и са в размер на общо 24 милиона евро :
1/ въвеждане на модерни технологии за развитие и за засилване на капацитета за научни изследвания и иновации,
2/ насърчаване на прехода към кръгова и ресурсно ефективна икономика.

Приносът на Програма „Образование“ 2021 2027 г. към стратегиите на МИГ-овете ще бъде за социално-икономическа интеграция изключително за уязвими групи,за да не отпадат от образователната система. Заделени са над 40 милиона лева.

Нов елемент в подкрепата на Програма "Околна среда" 2021 – 2027 г. за МИГ са мерките, насочени към информационни и образователни дейности по Приоритет „Отпадъци“. Традиционно Програмата подкрепя мерки, насочени към защитени зони, определени в Националната рамка за приоритетни действия за Натура 2000 за периода 2021 – 2027 г. (НРПД). Предвиждат се „меки“ мерки за подкрепа като, например, информация и обучения, дейности свързани с промяна в нагласите, семинари и форуми идентифицирани в анализите в НРПД и Националната стратегия за биологичното разнообразие, укрепване на капацитета на местните общности да извършват дейности за опазване и възстановяване на биологичното разнообразие и др.

Ако целият процес по одобрение на новите програми, разработването на Стратегиите на МИГ, кандидатстването с тях за финансиране и съответно одобрението им, се случи навреме, можем да очакваме първите покани с новите средства още в в края на  2023 г. или началото на 2024 г.

Следете ни за актуална информация по темата!
 

Пламенка Върбанова, ФИНИНФО.БГ ЕООД