×

Новини

МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНСТВА И ИНВЕСТИЦИИ В СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ

23.05.2024

По мярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства" ще бъдат разпределени над 50 млн. евро за инвестиции в земеделските стопанства по Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. с цел да станат по-конкурентоспособни.

Очаква се през юни да бъде обявена официално и самата покана. Тя ще финансира проекти за подобряване на ефективността при потреблението на вода в стопанствата.

Право на безвъзмездната помощ ще имат земеделски производители, регистрирани през последните 3 години, с минимален обем на стопанството от 8 000 евро. Одобрените кандидати ще получат между 15 000 и 450 000 евро, с които могат да закупят:
- съоръжения и оборудване за напояване;

- съоръжения за съхранение на вода;
- техническо оборудване за тяхната експлоатация (вкл. нови тръбопроводи и системи за капково напояване);
- инсталации за дъждуване;
- помпени станции, техники/съоръжения за съхраняване/опазване на водата и др., вкл. управление на водите в животновъдните стопанства;

Предоставените средства ще покриват и различни видове услуги като: предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги, консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекта, проучвания за техническа осъществимост на проекта.

В същото време по мярка 4.2 "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" ще се предоставят до 20 млн. евро плюс неусвоения бюджет от предходни приеми по подмярката.

Право на подпомагане ще имат земеделски стопани, организации на производители и лица, осъществяващи дейност в областта на преработката на селскостопански продукти. Одобрените кандидати ще получат между 15 000 и 700 000 евро, с които да закупят съоръжения за третиране на отпадъци, оборудване на съоръжения за съхраняване или оползотворяване на различни отпадъчни суровини от селскостопански продукти, съоръжения за съхраняване и пречистване на отпадни води, изграждане на инсталации за ВЕИ за производство на енергия за собствено потребление и др.

Със средствата ще могат да се покрият и общи разходи - предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти и др.

Следете секция НОВИНИ на Fininfo.BG за актуализации по темата.

За да получавате навреме подробна информация за предстоящи и отворени покани, независимо от техния източник на финансиране, можете да се абонирате за информационната ни услуга.

Последвайте Fininfo.BG във Facebook | Linkedin | YouTube