×

Новини

Национална стратегия за малки и средни предприятия 2020 – 2027 г.

31.12.2019

От края на 2019 г. започна разработването на Национална стратегия за МСП в България за периода 2020 – 2027 г. Новата стратегия ще бъде основа за разработване на приоритетите на Оперативните програми за следващия програмен период. Приоритетните области за стратегическия документ са:

– Развитие на предприемачеството,

– Подобряване на достъпа до финансиране,

– Подобряване на достъпа до пазари,

– Повишаване на степента на дигитализация и развиване на уменията на човешките ресурси,

– По-добра регулация, която да не възпрепятства развитието на сектора,

– Адаптиране към изискванията по отношение на опазването на околната среда и развиване на зелена икономика,

– Повишаване на нивото на иновативност и конкурентоспособността на МСП сектора.