×

Нашите консултанти

Нели Македонска – Цветкова

Нели Македонска – Цветкова

Експерт Управление на европейски проекти

ЕКСПЕРТИЗА: Разработване и управление на проекти по Програмата за развитие на селските райони, Програма "Иновации и конкурентоспособност", Програма "Развитие на човешките ресурси", План за възстановяване и устойчивост, Управление на международни проекти, Програмите за трансгранично сътрудничество, "Еразъм+", Норвежки финансов механизъм и др.

Нели Македонска–Цветкова има 8 годишен опит в разработването и управлението на различни европейски и международни проекти. Притежава бакалавърска степен по „Икономика на туризма“ и магистърска степен по „Финанси“ от Университета за национално и световно стопанство. Завършила е специализация по „Управление на проекти“. По настоящем е докторант в УНСС, като изследва влиянието на европейските средства върху развитието на селския туризъм. От 2016 до 2019 година, тя води различни дисциплини в катедра „Икономика на туризма“ към УНСС.

От 2014 година, Нели Македонска–Цветкова е управител на консултантска компания N&L Consult Ltd. Участвала е в разработването и управлението на проекти по Програма за развитие на селските райони, Програма "Иновации и конкурентоспособност", Програма "Развитие на човешките ресурси". Има значителен опит в разработването на процедури за избор на изпълнител. Също така, притежава опит и в оценката на проектните предложения по различни програми. Участвала е в разработването на стратегии за Водено от общностните местно развитие на няколко Местни инициативни групи в България.

От 2017 година, Нели Македонска–Цветкова има разработени и спечелени редица международни проекти по програма "Еразъм+" и програмите за трансгранично сътрудничество. Има създадени изключително добри партньорски взаимоотношения с различни европейски организации – неправителствени организации, университети, фирми, институции и др.

Нели Македонска–Цветкова има значителен опит в провеждането на обучения, включително международни обучения. Притежава експертиза за разработване на анализи, стратегии, проучвания и изследвания.