Новини

НОВ ФОНД „ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО“ – ДЯЛОВО ФИНАНСИРАНЕ ЗА ПРЕДПРИЯТИЯТА

23.03.2023

Създава се нов финансов инструмент от Фонд на фондовете за дялови и квази-дялови инвестиции – фонд „Предприемачество“. Подпомагане от фонда ще могат да получат малки и средни предприятия (МСП), малки предприятия със средна пазарна капитализация (small mid-caps), средни предприятия със средна пазарна капитализация (mid-caps).

Фондът е с бюджет 104,4 млн. евро, а средствата са осигурени от „Програма конкурентоспособност и иновации в предприятията 2021 – 2027 г.“ (ПКИП).

Основната цел на новия финансов инструмент е да предостави финансова подкрепа на предприятията, за насърчаване на предприемачеството, създаване на нови и развитие на съществуващи предприятия във всички етапи на развитие и в различни сектори:
- Ранен етап (Pre-seed/Seed);
- Начален етап (Seed/Start-up);
- Рисков капитал (VC);
- Растеж (Growth).

Фондът цели също да допринесе за подобряване на предприемаческата екосистема, привличане на чужди инвестиции и не на последно място, осигуряване на приемственост с вече съществуващите фондове за дялови и квази-дялови инвестиции, създадени с публичен ресурс от ОПИК 2014 – 2020 г.

Финансовият инструмент „Фонд Предприемачество“ е в етап на пазарни консултации за структуриране до средата на април.