×

Полезно

НОВА НАРЕДБА ЗА ЕНЕРГИЙНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СГРАДИТЕ

18.11.2022

С Наредбата се определят:
1. показателите на енергийните характеристики (EPB показатели) и изискванията към енергийните характеристики на сградите;
2. националната изчислителна методика за оценка на енергийните характеристики на сградите;
3. скалата на класовете на енергопотребление с числови граници за различни по предназначение категории сгради и минималните изисквания за енергийна ефективност в съответствие със скалата за съответната категория сгради;
4. изискванията за енергийна ефективност към инвестиционните проекти на сгради.

Въведена е единна национална изчислителна методика, която е задължителна за всички сгради, които подлежат на сертифициране.

Въведена е 7-степенна скала на класовете на енергопотребление, спрямо която по формула се определя принадлежността на сградата към съответния клас на енергопотребление.

Клас Словесно изражение на постигната енергийна ефективност Определяне на границите
EPmin ≤ EP < EPmax
A

Много добра енергийна ефективност – сграда с много добри енергийни характеристики

EP < 0,5.Rr,ref

B

Сграда с добри енергийни характеристики – добра енергийна ефективност

0,5.Rr,ref≤ EP < Rr,ref
C

Средна (по ниво) енергийна ефективност – сграда със задоволителни енергийни характеристики

Rr,ref ≤ EP < 0,5. (Rr,ref + Rs,ref)

D

Подобрена енергийна ефективност – сграда с незадоволителна енергийна ефективност

0,5.(Rr,ref + Rs,ref) ≤ EP < Rs,ref

E

Лоша енергийна ефективност – сграда с лоши енергийни характеристики

Rs,ref ≤ EP < 1,25.Rs,ref

F

G

Най-лоша енергийна ефективност – сграда с най-лоши енергийни характеристики

1,25.Rs,ref ≤ EP < 1,5.Rs,ref

1,5.Rs,ref ≤ EP


Въведени са следните изисквания за енергийна ефективност към сградите:
1. Всички нови сгради се проектират с близко до нулево потребление на енергия* (*влиза в сила от 1.01.2024 г. До тази дата новите сгради се проектират с потребление на енергия най-малко в клас „В“).
2. Съществуващи сгради, които са заети от публични органи, трябва да имат потребление на първична енергия най-малко в съответствие с клас „В“.
3. Всички съществуващи сгради, които не са заети от публични органи, трябва да имат потребление на първична енергия най-малко в клас „В“. Допуска се, когато с обследване за енергийна ефективност е доказана техническа и/или функционална неосъществимост за изпълнение на изискването, потреблението на първична енергия да съответства на клас „С“.

При обследване за енергийна ефективност на сградите задължително се предлага пакет от енергоспестяващи мерки, след изпълнението на който сградата достига съответствие с изискването за близко до нулево потребление на енергия.

С влизане в сила на новата наредба настъпват промени в структурата на енергийните одити. На практика всички проектни предложения, които касаят енергийно обновяване на сграден фонд, следва да бъдат съобразени с новите изисквания. Това ще окаже и много голямо влияние върху сбора от точките за класиране на проектите, формирани след прилагане на методиките за оценка по обявените и предстоящи процедури.

Мирослав Йоргов, управител на Диамант БГ ЕООД

Експертите на Фининфо.БГ са на ваше разположение за повече информация насочване към експерт по енергийна ефективнст или консултант.