×

Полезно

НОВАТА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ“ 2021-2027 г. – ВЪЗМОЖНОСТИ НЕ САМО ЗА ОБЩИНИТЕ

01.04.2022

Познатата ни досега Оперативна програма „Региони в растеж“, която финансираше безвъзмездно проекти и инициативи на общините в България със средства от ЕС, от 2021 г. преминава в новата „Развитие на регионите“ (ПРР). Бюджетът по нея от над 3,3 млрд. евро в следващите 7 години съвсем няма да бъде само за общините, но и няма да е изцяло под формата на безвъзмездна помощ.

Подкрепата по ПРР 2021-2027 г. ще бъде осъществена чрез използване на т. нар. интегрирани подходи за териториално развитие, чиято цел е да се постигне по-добър инвестиционен фокус, да има по-ефективни проекти и те да се реализират в партньорство.

Програмата има три основни приоритета, по които ще се финансират проекти на бизнеса, неправителствени организации, училища и др.

По първите два от тях средствата ще се насочат към 50 от общините на България:

 - По приоритет 1: „Интегрирано градско развитие“ средствата са за 10-те градски общини, основни центрове на растеж: Видин, Плевен, Русе, Велико Търново, Варна, Бургас, Стара Загора, Пловдив, София и Благоевград.

 - По приоритет 2: „Интегрирано териториално развитие на регионите“ ще се финансират 40 градски общини, в които има населени места с над 15 хил. жители: Враца, Ловеч, Лом, Монтана, Троян, Габрово, Горна Оряховица, Севлиево, Разград, Свищов, Силистра, Добрич, Търговище, Шумен, Сливен, Ямбол, Нова Загора, Айтос, Карнобат, Казанлък, Свиленград, Харманли, Димитровград, Кърджали, Хасково, Асеновград, Велинград, Смолян, Пазарджик Пещера, Панагюрище, Карлово, Ботевград, Гоце Делчев, Дупница Кюстендил, Перник, Петрич, Самоков и Сандански.

Проекти и дейности в какви области ще се подкрепят по Приоритети 1 и 2 и как?

Фокусът е поставен върху пет основни теми:

1. Мерки за насърчаване на икономическата активност
Ще се подкрепят проекти за изграждане, реконструкция и реновиране на производствени и бизнес сгради и превръщането им в споделени офисни пространства, иновационни/бизнес хъбове, инвестиции на „зелено“ и „brownfield“ инвестиции за регенерация, както и довеждаща и свързваща инфраструктура в рамките на индустриалните паркове. Инвестициите могат да включват и допълнителни мерки като облагородяване и озеленяване в индустриални паркове, закупуване на оборудване и обзавеждане, изграждане на паркинги, търговски обекти и др.

Как ще се предоставя финансирането:
Очаква се подкрепа чрез финансови инструменти (инвестиционен и/или оборотен кредит с вградена и/или индивидуална гаранция). В зависимост от пазарните условия е възможно комбиниране на техническа (безвъзмездна помощ, например за проектиране, за енергиен одит и т.н.) и капиталова субсидия (до 20%)*.

2. Енергийна ефективност и обновяване на жилищни сгради (еднофамилни и многофамилни)
Ще се финансират всички видове мерки за енергийна ефективност в сградите, включително конструктивно укрепване, системи за отопление и климатизация, интегрирани инсталации за възобновяема енергия на място, оборудване за съхранение на енергията, оборудване за зареждане на електромобили, цифровизация на сградите и др.

Как ще се предоставя финансирането:
Очаква се за индивидуални собственици и ЕСКО компании безвъзмездната помощ да бъде до 40%. За многофамилни жилищни сгради се предлага съчетаване на финансови инструменти и безвъзмездната помощ до 95% от стойността на инвестицията.

3. Устойчива мобилност
Ще бъдат подкрепяни мерки за обновяване на подвижен състав, гари и спирки, алтернативни горива и зарядни станции за електромобили (само на територията на градските общини), паркинги и системи за паркиране и др.

Как ще се предоставя финансирането:
Подкрепата се очаква да бъде чрез финансови инструменти, под формата на инвестиционни или оборотни кредити с вградени гаранции, както и нисколихвено кредитиране с компонент безвъзмездна помощ.

4. Образователна инфраструктура за предучилищно, училищно и висше образование, включително детски градини
Инвестициите в обекти от предучилищното и училищното образование следва да отговарят на изискванията, регламентирани в националното законодателство и да включват определен набор от мерки, препоръчани от МОН (като спортни площадки, площадки за игри или за безопасност на движението, дидактически материали, уреди за пречистване на въздуха и др.).

Как ще се предоставя финансирането:
За частните градини и училища се очаква комбинирана подкрепа на финансов инструмент и безвъзмездна помощ (до 40% от стойността на проекта). По отношение на висшите училища, предложението е за комбинация на финансов инструмент и безвъзмездна помощ, под формата на инвестиционни или оборотни кредити с вградени или индивидуални гаранции.

5. Здравна и социална инфраструктура и оборудване за предоставяне на интегрирани здравно-социални и социални услуги в общността за уязвими групи, възрастни хора, хора с увреждания или деца, вкл. детски ясли
Тук приоритетно ще се подкрепят мерки за обекти на извънболнична и следболнична помощ.

Как ще се предоставя финансирането:
Предвижда се подкрепа чрез инвестиционни или оборотни кредити с вградени гаранции.

Приоритет 3 „Справедлив енергиен преход“

Тук основната цел е подпомагане за регионите, които ще бъдат най-силно засегнати от прехода към климатична неутралност, поради зависимостта си от изкопаеми горива.

 - Териториален обхват: областите Перник, Кюстендил и Стара Загора. Възможно е разширяване с още 8 области: Сливен, Ямбол, Хасково, Бургас, Варна, Ловеч, Габрово, Търговище.

Основните мерки и дейности тук ще включват:
1. Продуктивни инвестиции в МСП, включително микропредприятия и стартиращи предприятия, чиито проекти ще доведат до разнообразяване на икономическите дейности, модернизация и реконверсия;
2. Инвестиции в създаването на нови фирми, включително чрез бизнес инкубатори и консултантски услуги, водещи до създаване на работни места;
3. Научноизследователски и иновационни дейности, включително от университети и публични изследователски институции, и насърчаване на трансфера на съвременни технологии;
4. Внедряване на технологии, както и системи и инфраструктури за достъпна чиста енергия, включително технологии за съхранение на енергия и за намаляване на емисиите на парникови газове;
5. Инвестиции във възобновяема енергия;
6. Повишаване на квалификацията и преквалификация на работници и търсещи работа;
7. Помощ при търсене на работа, подкрепа за активно стареене и подкрепа за доходите на работниците в преход между работни места;
8. Активно включване на търсещите работа, особено на жените, хората с увреждания, уязвимите групи и др.

Как ще се предоставя финансирането:
Предвижда се използване на финансови инструменти, чрез предоставяне на дългосрочни заеми с ниска лихва при благоприятни условия. Подкрепа чрез финансови инструменти ще се предоставя и в комбинация с безвъзмездна финансова помощ.

Програмата е в своята финална фаза. След нейното одобрение ще бъдат структурирани финансовите инструменти и процедурите за финансиране на проекти.

* Вградената гаранция има за цел да покрие риска и води до намаление на лихвите. Техническата помощ на практика е безвъзмездна финансова помощ, а капиталовата субсидия е отново безвъзмездна помощ, предоставяна под формата на отстъпка. Това е терминология, която се въвежда при сложно финансиране, когато има микс от заемни средства и безвъзмездна помощ. В случая се залагат резултати, които следва да бъдат постигнати и ако проектът е успешен, се намалява дължимия кредит.
 

Владислав Георгиев, Прайм Консултинг, партньор на Fininfo.BG