×

Полезно

НОВАТА ПРОГРАМА ЗА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ НА БИЗНЕСА

Обновена на: 14.02.2023 04.10.2022

Новата „Програма Конкурентоспособност и иновации в предприятията 2021 – 2027 г.“ (ПКИП) беше одобрена от Европейската комисия в началото на октомври 2022 г., с което на практика се дава нейния официален старт.

Какво и как ще финансират тези и следващите процедури и кои компании ще могат да се възползват от ресурса?

В предстоящото не малко по обем финансиране (2,933 млрд. лв) по ПКИП има няколко ключови момента, които трябва да се знаят:

- Подкрепата постепенно се измества от чистото безвъзмездно към финансиране чрез финансови инструменти: фондове за дялов капитал и дългови инструменти – кредити и гаранции. Тези инструменти ще се комбинират при някои покани за кандидатстване. Както досега, ще се иска и собствено съфинансиране. Така все по-често и от гл.т. на еврофинансирането ще трябва да свикнем да боравим с три финансови понятия – грант, дял и дълг;
Приоритизацията по икономически сектори се запазва, но се въвежда и регионална приоритизация (към индустрии, които са важни за съответните региони). Оставя се все пак известна „гъвкавост“ да се добавят към горните приоритети и сектори, засегнати от кризи, подобни на КОВИД-19;
- Въвеждат се нови типове потенциални бенефициенти (получатели) на помощта: семейни фирми (вж. дефиниция по-долу); т.нар. компании със средна пазарна капитализация (mid-cap, с персонал между 250 и 3000 души), сред които са изведени и малки компании със средна пазарна капитализация (small mid-cap, с персонал между 250 и 499 души). Както и досега във фокуса на подкрепата са малките и средни фирми (МСП; персонал до 250 души), като големите предприятия (в зависимост от това дали попадат в категорията small mid-cap или mid-cap) ще имат достъп до по-ограничен ресурс;
- Фирмите в индустриални паркове или извън тях, но попадащи в обхвата на териториалната стратегия на конкретния регион, ще имат достъп до допълнителен ресурс. Както и досега, част от помощта ще отива и за компании със седалище в малките населени места (селски райони).
- Стартиращите бизнеси ще могат да разчитат предимно на финансови инструменти;
- Териториално фирмите в България ще са разделени на такива, опериращи в Югозападен район (областите София + София град, Благоевград, Кюстендил) и всички останали, което означава по-ограничено финансиране.

След като направихме тези обобщения, ето и какво по-конкретно може да очаква бизнеса:


Производствени инвестиции

Това традиционно e темата с най-голям интерес – финансирането е за закупуване на нови машини, оборудване, технологии.

Безвъзмездна помощ

По ПКИП от ЕС се очаква подкрепа за семейните предприятия, предприятията от творческите индустрии и занаятите. Първата покана за кандидатстване се планира за края на 2023 г. Конкретните параметри, изисквания и критерии за оценка ще станат известни малко преди обявяване на процедурата (следете Fininfo.BG за навременна информация!)

Подкрепа чрез финансови инструменти

- Ще бъдат формирани дялови и квази-дялови инструменти за финансиране на фирми (МСП, small mid-caps, mid-caps) във всички етапи на развитие в зависимост от потенциала им на растеж и недостига на финансиране. Това ще са фондове за капитал на ранен етап на развитие; фондове за рисков капитал и растеж, вкл. с фокус върху бързо развиващи се предприятия. 
- В допълнение МСП, small mid-caps, mid-caps + индустриалните паркове ще могат да разчитат на кредити при облекчени условия за развитие на инфраструктурата на парковете, както и за инвестиции директно във фирмите, в съответствие със стратегията за териториално развитие на съответния регион. 

Допълнително по програмата са планирани средства, които ще бъдат насочени към организации, работещи в подкрепа на бизнеса, по-конкретно към държавната агенция за МСП, с които ще се финансират/съфинансират предоставени чрез тези организации услуги за МСП от приоритетните сектори:
- Консултации, обучения, информация за разработване на бизнес планове, определяне на стойност на продукти, достъп до пазари и финансиране и др. подобни;
- Участие в промоционални дейности в страната и в чужбина, свързване с потенциални партньори, участие в различни европейски и международни мрежи. Най-вероятно ще има подобни схеми за подкрепа за участие в изложения и търговски мисии, както през настоящия период.

Стартиране на бизнес няма да се подкрепя по ПКИП чрез грантове. 
 

Дигитализация и цифрови технологии

Също тема, която силно вълнува бизнеса. Европа разделя процеса на дигитализация на „нива“. Ето как те са разделени от гл.т. на финансиращите програми:
- Начални нива: свързаност и компютъризация – тук говорим за базови нива на цифровизация, вкл. електронна търговия, защита и киберсигурност. Финансирането тук ще е безвъзмездна помощ за фирми (МСП и mid-cap) от всички сектори, като средствата не са от ПКИП, а от Плана за възстановяване и устойчивост. 
- Ниво Индустрия 4.0 - тук говорим за процеси по автоматизация и внедряване в компаниите на цифрови технологии от ново поколение, напр. т.нар. „интелигентни транспортни системи“, „интелигентни енергийни системи“, индустриална и сервизна роботика, изкуствен интелект, облачни технологии, виртуална реалност, интернет на нещата, big data и т.н. Подкрепата тук е по ПКИП за дейности по въвеждане на стандарти, разработване на софтуер и цифрови приложения в горните области и обучение на персонала за работа с тях. За МСП от приоритетни сектори ще има безвъзмездно финансиране, а за mid-caps и small mid-caps подкрепата ще е само чрез финансови инструменти. За МСП грантовете ще се комбинират с дялово финансиране, както и гаранционни схеми, които ще обхванат фирми от всички сектори. 
 

Енергийна ефективност и зелена енергия

В момента интересът на бизнеса към изграждане на соларни централи е особено голям и всички разчитат на финансиране от програмите.

Категорично тук говорим за инвестиции във възобновяеми източници на енергия (ВЕИ), вкл. фотоволтаични централи, САМО за собствено потребление.

Ето какво точно се очаква:

- По ПКИП (за разлика от планираната процедура по НПВУ) не се предвижда самостоятелна безвъзмездна помощ, а комбинация между грант и финансов инструмент. Например по обявена покана фирма кандидатства едновременно за грант + кредит: да извърши енергиен одит, въвеждане и сертифициране на системи за енергиен мениджмънт, системи за мониторинг и контрол на енергопотреблението и др. подобни с грант, а изпълнението на самите мерки (инвестиции) – чрез дълг (кредити или гаранции). Обсъжда се и вариант кредитната част при изпълнение на определени условия да се превръща в грантова помощ. Целева група са предприятия от всички сектори на икономиката, като тук са допустими за подкрепа както МСП, така и големите предприятия.

Иновации

Безвъзмездна помощ

Тук предвидената подкрепа по ПКИП от ЕС е основно за разработване или внедряване на иновации. Иновацията е нова технология, производство на нов продукт, нов процес или метод на производство, вкл. в допълнение към тях нови пазарни или организационни процеси. Директният критерий дали един продукт или метод е иновативен или не, е дали може да бъде защитен с патент, полезен модел и друг вид индустриална собственост.

От досегашния опит можем да споделим, че при разработване на иновации се финансираха разходи за труд, за външни специалисти, материали и оборудване за подготовка на прототип, регистрация на патенти и модели, а внедряването е по-скоро свързано със закупуване на оборудване за производство на въпросната иновация, както и допълнителни технически или маркетингови услуги отново свързани с нея. Така ще бъде и занапред.

Допълнително новата ПКИП предполага финансиране за привличане на чуждестранни изследователи за иновационни проекти, както и заявяване и защита на патенти, полезни модели, дизайни и др. 

Тук основни получатели на помощта ще бъдат МСП, както и small mid-caps. Големите компании ще могат да участват само в партньорство с МСП. 

Има ограничения и за областите, в които следва да бъдат иновациите. Те са определени в стратегия, като имат и регионално измерение (приоритети по географски области).

Основните тематични области са:
- Информатика и ИКТ
- Мехатроника и микроелектроника
- Индустрии за здравословен живот, биоикономика и биотехнологии
- Нови технологии в креативни и рекреативни индустрии
- Чисти технологии, кръгова и нисковъглеродна икономика (хоризонтален приоритет – за всички региони, извели сме я като отделна тема, вж. по-долу)

Първите покани за кандидатстване, които ще стартират, са:
- Разработване на иновации в предприятията – очаквано в началото на 2023 г.
- Внедряване на иновации в предприятията – очаквано през 2023 г.


Финансови инструменти
-   Ще бъде създаден специален фонд „Иновации в предприятията“ за дялови инвестиции 
-   Ще има и дългов инструмент за рисково финансиране 
- Ще има дългов инструмент, насочен към повишаване на иновационния капацитет на предприятията в индустриалните паркове или извън тях в съответствие със съответната стратегия за териториално развитие на района
- Допустими по тези инструменти ще бъдат МСП, small mid-caps, mid-caps, стартиращи иновативни предприятия от приоритетни сектори, самите индустриални паркове. Големите предприятия ще са допустими за подкрепа единствено в сътрудничество с МСП.


Ресурсна ефективност

Безвъзмездна помощ

Допустими ще бъдат МСП от всички сектори. Следните видове дейности ще са допустими за финансиране по тази мярка:
- Подобряване на процесите и предоставяне на услуги за предприятията за: по-пълно и по-ефективно използване на природните ресурси и суровини; увеличаване на трайността и възможностите на повторна употреба на продуктите; подобряване на управлението на отпадъците в предприятията, в т.ч. намаляване на генерирането на отпадъци. Ще се допускат и дейности по проектиране на продукти;
- Разработване и внедряване на иновативни продукти, процеси и бизнес модели по приоритет “Чисти технологии, кръгова и нисковъглеродна икономика“. Тук от ЕС ще имаме подкрепа за разработване и за внедряване на иновации;
- Подкрепа за създаване на партньорства между предприятия за постигане на промишлена симбиоза;
- Инвестиции в предприятията с цел подобряване на ресурсната ефективност от малките общини;
- Подкрепа за предприятията в рамките на индустриални паркове за насърчаване на производства в областта на чистите технологии и кръговата и нисковъглеродната икономика.

Първите покани за кандидатстване ще са за разработване и внедряване на иновативни продукти, процеси и бизнес модели по приоритет “Чисти технологии, кръгова иниско-въглеродна икономика“. Те ще се комбинират с тези за внедряване и разработване на иновации  (вж. по-горе), т.е. ще е има общи процедури за иновации, но за тези по настоящата мярка, ще има отделен бюджет.
 

Финансови инструменти
- Планирано е използването на дългови финансови инструменти (гаранции и заеми), в комбинация с безвъзмездна финансова помощ (вж. по-горе), както в една процедура, така и в отделни. Фокус ще са иновативни процеси и бизнес модели, които водят към трайно намаляване на ресурсната интензивност в промишлеността.
- От тях ще могат да се възползват МСП от всички сектори на икономиката, mid-caps, small mid-caps, предприятия, които извършват дейности с отпадъци.

***

И още информация, за най-любознателните:

- Европейска дефиниция за семейно предприятие:

  * Повече от половината от гласовете за вземане на решения да са на физическото лице или лица, създали предприятието, или на негови родственици (съпрузи, родители, деца и т.н.)

  * Поне един представител на семейството е ангажиран формално с управлението на компанията.

  * В случаите, когато предприятието котира своите акции на финансовия пазар, поне 25% от тях трябва да са притежание на семейството.

Конкретна дефиниция за целите на ПКИП ще бъде разписана в самата процедура, когато тя бъде отворена за кандидатстване.

- Регионалната приоритизация се очаква да се прилага не като отделна процедура, а като допълнителни точки в критериите за оценка;

- Все още се обсъжда как ще се комбинират различните инструменти. Има варианти:

  * Финансов инструмент и грант да са в една операция – кандидатства се с един проект веднъж и за двете с едни и същи разходи, например, проект на стойност 100 000 лева, които могат да бъдат разпределени на част кредит, част грант и част собствено финансиране.
  * За един и същи проект фирмата ще може да получи и кредит, и грант, но ще трябва отделно да се заявяват двете пред различни посредници (търговска банка и ПИКП).
  * Изцяло кредит, като при изпълнение на определени условия част от него става грант.

- За всяка календарна година, както и досега, ще се планират предстоящите процедури по ПКИП, които ще се обявяват в рамките на т.нар. Индикативна годишна програма. Всяка една процедура, както и досега, ще се обявява за обществено обсъждане, като тогава ще стават ясни конкретните изисквания и методиките за подбор на проектите. (следете Fininfo.BG за тази информация!).

Какво още предстои за бизнеса до края на 2023 г. вижте тук.
 

Подготвил материала: Елеонора Иванова, ФИНИНФО.БГ ЕООД