×

Полезно

НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ДИГИТАЛИЗАЦИЯ И АВТОМАТИЗАЦИЯ В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО

01.06.2023

Задават се нови възможности за селското стопанство в България. Вече има яснота относно няколко програми към Компонент „Устойчиво земеделие“ от Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ), които покриват изключително широк спектър от дейности и са насочени към растениевъдите, животновъдите, складирането на продукция и оптималното управление на водите.

 

С предвидените грантове българските производители ще могат да оптимизират процесите и разходите си, като закупят автоматизирани  машини и оборудване или дигитализират съществуващи системи. (повече информация за предстоящите процедури ще намерите в статията ни в раздел НОВИНИ).

 

Както всички с опит по грантово европейско финансиране добре знаят, програмите поставят изисквания – търсят се технологии за автоматизация на процесите, за опазване на околната среда, дигитални решения – и често стопаните не са сигурни какво ново в тази област се предлага на пазара и как тези технологии могат да са им полезни.


По този повод ние от Fininfo.BG и ви насочваме към един от нашите доверени партньори. 

 

Софтуерният доставчик “ПРЕДИСТИК“ ООД предлага широк спектър от “умни“ решения за всеки, който желае да модернизира стопанството си и да кандидатства за предстоящото финансиране. Екипът им може да ви бъде полезен при нужда от:

 • добавяне на персонализирани системи за мониторинг посредством сензори с отдалечено следене в реално време;
 • дигитализация на съществуващи системи и оборудване.
 • автоматизация на съществуващите устройства/системи (вкл. за напояване, климат контрол, помпи, прозорци, сенници, системи за хранене и поене и много други);
 • ръчно отдалечено управление на въпросните системи през смартфон или компютър или дори „ретрофитинг“ чрез добавяне на възможности за проследяване или сензори за различни параметри.

А ето по-конкретно какви решения те могат да предложат по всяка от предстоящите четири програми за „Устойчиво земеделие“:

 

Инвестиции в технологична и екологична модернизация
По тази програма стопаните ще могат да реализират проекти за:

 • Отдалечено наблюдение на всякакви параметри на околната среда и управление на селскостопански системи през смартфон и автоматизация на база измервания в реално време. Могат да се инсталират както сензори за стандартни показатели на въздуха и почвата, така и за опасни и отровни газове, слънцегреене, вятър, валежи, звуци и много други;
 • Автоматизация за незабавна реакция на системите против замръзване и отдалеченото им управление;
 • Системи и оборудване/включващи софтуер и/или хардуер/ за събиране, обработка и анализ на данни – в т.ч. информация от различните фази по отглеждане, производство, съхранение и продажба на селскостопански продукти (за растениевъдството – за събиране, обработка и анализ, отдалечен контрол, управление и мониторинг на данни за поливни норми, торови норми, състояние на почвата и културите, добиви и др.);
 • Системи за следене нивото на замърсяване на фотоволтаични панели, за да бъдат почистени своевременно.

Изграждане на центрове за подготовка за предлагане на пазара и съхранение на плодове и зеленчуци

По програмата ще могат да се финансират разходи за закупуване на машини, съоръжения и оборудване, които се използват за съхранение на продукцията. Могат да се включат системи за:

 • Отдалечен мониторинг на температура и влажност на въздуха, слънцегреене, сила и посока на вятъра, валежи; климат контрол: автоматичен или отдалечено управляван старт на вентилационна, охлаждаща, отоплителна, климатична, система; отваряне и затваряне на прозорци, сенници, капандури на база измерванията на сензорите;
 • Отдалечен мониторинг на ниво на газове (етилен и други);
 • Мониторинг на качеството на въздуха: CO2, опасни газове, прахови частици и други;
 • Отдалечен мониторинг на ниво на запълване на контейнер; известяване за пълен контейнер;
 • Отдалечен мониторинг на всякакви други параметри.

Ефективно управление на води в земеделските стопанства

Програмата ще финансира системи, базирани на прецизното напояване, които чрез точните си изчисления и оптимизация водят до сериозно намаление в потреблението на вода.

Подобни технологии автоматизират съществуващи поливни системи на база измервания на сензори в реално време (влажност на почва, температура на въздуха и почвата, слънцегреене, наличие на валежи и други според нуждите) с цел оптимизиране на поливането, с отлични резултати относно икономии и оптимално състояние на растенията.

Изграждане/реконструкция и оборудване на животновъдни обекти за отглеждане и преценка на мъжки разплодни животни, в т.ч. добив на биологичен материал от тях

Дигитализацията навлиза все повече и в животновъдството, осигурявайки по-добри условия за отглеждане на животните, безопасна работна среда за работниците. В тази връзка, ето какви системи за проследяване на процеси и автоматизация могат, например, да се включат в проектите, с които стопаните се готвят за кандидатстват:

 • Мониторинг на качеството на въздуха: температура и влажност, налягане, осветеност, ниво на газове и опасни вещества: летливи газове, органични компоненти, метан (CH4), диазотен оксид (N2O), въглероден диоксид (CO2), прахови частици и други;
 • Събиране на данни в реално време, нужни за генериране на ESG*-отчети;
 • Автоматичен или отдалечен старт на вентилационна, климатична система; отваряне и затваряне на прозорци, сенници, капандури – за предотвратяване на рискове за персонала и животните;
 • Следене на ниво на запълване на контейнер;
 • Контрол над системи за подаване на вода или храна.

Ако имате нужда от повече информация и връзка с опитен експерт от “Предистик“ ООД, потърсете ни на тел: 093721929 или ни пишете на info@fininfo.bg.

 

Fininfo.BG разполага с още доверени партньори, които предлагат решения, изцяло съобразени с нуждите на клиента. Ако желаете и вие да бъдете сред тях, потърсете ни, за да ви изпратим партньорската ни програма!

 

ESG – практики за екологично, социално корпоративно управление.