×

Полезно

НОВИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ СЕКТОРИ С ПРИОРИТЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕС ПРЕЗ СЛЕДВАЩИТЕ 7 ГОДИНИ

18.07.2022

Знаете ли кода си на икономическа дейност? Добре е да го знаете, ако желаете да проучите възможностите за привличане на европейско финансиране за вашата компания. При почти всички покани за подаване на проекти, той е първият критерий, от който зависи дали сте допустим кандидат. Ако не отговаряте по този показател на условията на програмата, предложението ви няма да бъде разгледано по същество. 

Т.нар. основен КИД на фирмата се състои от четири числа, разделени с точка и се знае със сигурност от вашия счетоводител. Той/тя го подава всяка година към Националния статистически институт, заедно с годишните ви финансови отчети. Всички програми с европейско финансиране го ползват като отправна точка за определяне на допустимостта на кандидатите, а в някои случаи и при техническата и финансова оценка, която определя ранкинга на проектите, предложени за финансиране. Сега действащата таблица на КИД може да се намери тук.

Това въведение, всъщност полезно за всички фирми, направихме с фокус върху компаниите с дейност, регистрирана в една от трите секторни КИД-групи, които за първи път, наред с 30 други, ще се възползват от програми за безвъзмездна помощ, отворени САМО за т.нар. „приоритетни сектори“. Ето кои са групите:

M71: Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи;

Е38: Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали;

Е39: Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци.

Нещо повече, те са част от приоритетите на национално ниво, което поне в случая на първата предстояща такава програма (а вероятно и занапред), означава, че ще се конкурират с по-малко на брой фирми в рамките на по-голям общ бюджет.  

Фирми с каква дейност попадат в тези КИД-групи *?
В група М71 имат КИД фирми, които изпълняват:
 - архитектурни дейности (проектиране на сгради, градоустройство, паркова архитектура);
 - инженерно консултиране и проектиране на машини, съоръжения, конструкции, технологични процеси и т.н.);  
 - инженерно проектиране и консултиране, свързано с гражданско, хидро и пътно строителство, електротехнически и ВиК системи и съоръжения;
 - геодезически, геоложки, топографски, сеизмични проучвания; хидрология, картография и др.;
 - строителен надзор;
 - физически, химически и други изпитвания и анализи на материали, продукти и цялостни машини и механизми като мотори, автомобили, уреди и апарати;
 - ветеринарно-санитарен контрол и изпитвания на хранителни продукти;
 - изпитвания и сертифициране на продукти, вкл. потребителски стоки;
 - анализи, свързани с чистотата на въздуха, почвата и водите;
 - прегледи за проверка за техническа изправност на пътни превозни средства.

В групи Е38 и Е39 попадат компаниите, които:
 - събират и транспортират отпадъци (битови, строителни, опасни или неопасни);
 - сортират, обработват, обезвреждат, депонират отпадъци (органични, токсични, слаборадиоактивни, също битови уреди); вкл. чрез методи на изгаряне, като и оползотворяват получената енергия;
 - рециклират отпадъци в суровини, годни за повторна употреба (хартия, пластмаса, стъкло, метал, хранителни масла и др.);
 - се занимават с управление на отпадъци (отстраняване на замърсявания на почви, води, сгради и др.).

Компаниите от група М71, чието седалище и дейност е в 20 географски области, могат да получат и допълнителни точки при класирането поради това, че техния КИД попада в т.нар.  „регионална специализация“.**

За какво ще мога да кандидатстват?
Практически за всичко, което се финансира с евросредства още от тази година: ново оборудване и технологии, ИТ продукти и услуги (вкл. сайтове, CRM и ERP системи); мерки за енергийна ефективност в офиси и други сгради (вкл. инсталации от ВЕИ), научно-изследователска и развойна дейност, вкл. внедряване на чужди технологии, подкрепа за защита на индустриална собственост, субсидии за назначаване на нови служители, квалификация и преквалификация на персонал и т.н.

НО: Трябва да се има предвид, че КИД съвсем не е единственото условие за получаване на финансиране! Всяка програма и покана въвежда и други изисквания, например: статут на малко и средно предприятие (МСП), минимален оборот за последните три години, липса на задължения към държавата или ако има, то те да са до определен размер и да са разсрочени, и т.н. Отделно сред критериите за оценка и класиране на проектите има показатели като рентабилност, марж на печалбата, разходи за данъци, приходи от износ, въведени ISO стандарти и т.н.

Какви тогава са стъпките? Откъде да се започне?
 - Първо е добре да се направи обща оценка на фирмата: да се потвърди КИД-а, статутът на МСП, да се прегледат финансовите отчети и да се изчислят базови финансови показатели. С това се определя доколко фирмата ще е допустим кандидат по предстоящите покани, както и какви биха били шансовете за успех. Най-добре това ще направи опитен консултант, при това безплатно.  Нещо повече, той/тя може да ви посъветва как да подобрите представянето си, така че в следващите години вашите проекти да получават повече точки при оценката, съответно да бъдат класирани за финансиране.
 - На второ място потърсете информация какви предстоящи покани се очакват, за какво и какви ще са параметрите на финансирането – размер на проекта, изискване за собствено съфинансиране и т.н. Тук, ако все още не работите с нас, бихме препоръчали да разгледате нашата информационна услуга. С нея ще можете лесно да следите обявяването на поканите и ще сте уверени, че няма да пропуснете нито една от тях. Ако пък само еднократно желаете да се информирате, нашите експерти могат да направят извадка от електронната ни система по зададени критерии специално за вашата компания.  Моля, попитайте ни за тази услуга! Информация за първата очаквана процедура можете да намерите тук.
 - Трето и най-важно! Ако от стъпка 1 резултатът е позитивен (т.е. фирмата е допустима и шансовете са като цяло добри), то вижте дали възможностите, за които сте научили от стъпка 2, съвпадат с вашите цели и планове за развитие на фирмата. Ако отговорът е не, препоръчваме да преосмислите и анализирате каква точно полза очаквате от кандидатстването по европрограми. Процесът е нелек, изисква инвестиране на време и средства, както и последващ ангажимент. Затова той не бива да е самоцел, а част от вашите стратегически инвестиционни планове.    

Надявам се, че ви бяхме полезни и ви желаем много успешни проекти!

Елеонора Иванова, основател на Fininfo.BG
Пламенка Върбанова, консултант на Fininfo.BG

---

* КИД за основната си дейност, който трябва да имат фирмите от новите приоритетни групи:

71.11 Архитектурни дейности (проектиране на сгради, градоустройство, паркова архитектура)

71.12 Инженерни дейности и технически консултации

71.20 Технически изпитвания и анализи

38.11 Събиране на неопасни отпадъци

38.12 Събиране на опасни отпадъци

38.21 Обработване и обезвреждане на неопасни отпадъци

38.22 Обработване и обезвреждане на неопасни отпадъци

38.31 Разкомплектоване на отпадъци

38.32 Рециклиране на сортирани отпадъци

39.00 Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци

** Тези географски области са: Видин, Враца, Ловеч, Плевен, Велико Търново, Габрово, Разград, Силистра, Шумен, Добрич, Търговище, Хасково, Бургас, Сливен, Стара Загора, Ямбол, Кърджали, Пазарджик, Благоевград и Перник. Пълен списък на регионалната специализация можете да видите тук.