×

Новини

ОБЯВЕНА Е НОВАТА ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ 2021-2027

18.03.2021

Обявена е новата програма Еразъм+ 2021-2027 с общ програмен бюджет за целия период 26.2 милиарда евро. Увеличението от предходния период е почти два пъти – за сравнение бюджетът на предходния период е 14.7 милиарда евро. Предвиденият за новата програма Еразъм+ бюджет ще бъде допълнен с около 2.2 милиарда евро от други инструменти на ЕС.

Програмата се управлява от Европейската изпълнителна агенция за образование и култура.

Увеличеният бюджет ще позволи на програма Еразъм+ да постави силен акцент върху политиките за приобщаване, цифровизация и екологичен преход, както и върху привличането на младите хора за участие в демократичните процеси.

Програмата предлага възможности за мобилност и сътрудничество в следните области: 
-висше образование; 
-професионално образование; 
-училищно образование – включително образование и грижа в ранна детска възраст; 
-образование на възрастни; 
-младежи; 
-спорт.

Публикувани са две работни програми за 2021 година:
- за проекти в сферата на образованието, младежта, спорта и културата - за пилотни проекти и подготвителни дейности;
- за проекти в три ключови дейности и дейности „Жан Моне“. Трите ключови дейности са съответно КД1 – Образователна мобилност, КД2 – Сътрудничество между организации и институции, и КД3 – Подкрепа за развитие на политики и сътрудничество.

Основните приоритети за 2021 година са:
- приобщаване и разнообразие;
- екологични и климатични действия;
- придобиване на дигитални умения.

Годишният бюджет възлиза на 2 849 010 543 евро.

Прогнозните крайни срокове за подаване на проекти се очаква да са:

Ключово действие 1
Мобилност за граждани в областта на младежта – 11.05. 2021 г.
Мобилност за граждани в областите на професионалното образование и обучение, училищното образование и образованието за възрастни – 11.05.2021 г.
Акредитациите по програма „Еразъм“ в областите на професионалното образование и обучение, училищното образование и образованието за възрастни – 19.10.2021 г.
Мобилност за граждани в областта на младежта – 11.05.2021 г.
Мобилност за граждани в областта на младежта – 05.10.2021 г.

Ключово действие 2
Партньорства за сътрудничество в областите на образованието, обучението и младежта с изключение на тези, внесени от европейски НПО – 20.05.2021 г.
Партньорства за сътрудничество в областите на образованието, обучението и младежта, внесени от европейски НПО – 20.05.2021 г.
Партньорства за сътрудничество в областта на младежта – 20.05.2021 г.
Малки партньорства в областите на образованието, обучението и младежта – 20.05.2021 г.
Малки партньорства в областите на образованието, обучението и младежта – 03.11.2021 г.
Малки партньорства в областта на спорта – 20.05.2021 г.
Центрове за високи постижения в областта на професионалното образование и обучение – 07.09. 2021 г.
Академия за учители „Еразъм+“ – 07.09.2021 г.
Действия „Еразмус Мундус“ – 26.05.2021 г.
Алианси за иновации – 07.09.2021 г.
Изграждане на капацитет в областта на младежта – 01.07. 2021 г.
Спортни събития с нестопанска цел – 20.05. 2021 г.

Ключово действие 3
Обединена европейска младеж  - 24.06. 2021 г.
Действия и мрежи по инициативата „Жан Моне“ – 02.06. 2021 г.