×

Новини

ОП „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ ВРЕМЕННО НЕ СКЛЮЧВА ДОГОВОРИ С БЕНЕФИЦИЕНТИ

26.01.2022

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. /ОПИК/ информира, че ще продължи с дейностите по сключване на административните договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ /БФП/ след приемане от Министерския съвет на Устройствен правилник на новосъздаденото Министерство на иновациите и растежа (МИР), в структурата на което преминава Главната дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“.

Към момента проектът на Устройствен правилник на МИР е публикуван за обществено обсъждане на Портала за обществени консултации с краен срок 1 февруари 2022 г.