×

Новини

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ 2021-2027 г.

10.09.2020

Продължава работата по подготовката на проекта на Оперативна програма развитие на регионите 2021-2027 г. (ОПРР).

Одобрен е втори работен проект на програмата, който предстои да бъде внесен за провеждане на официални преговори в ЕК в началото на месец октомври 2020 г.

Оперативната програма ще бъде с бюджет от над 3 млрд. лв. и ще съдържа три приоритетни оси:
1. За градско развитие – тя е насочена към 10-те най-големи общини. В нея ще бъде съсредоточен 6% от ресурса за Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) за проекти за градско развитие.

2. За интегрирано териториално развитие на регионите – в нея попадат 40 общини, чиито градски центрове са с население над 15 000 души. Те ще изпълняват интегрирани териториални инвестиции. В допълнение тези общини ще могат да получат финансиране от останалите оперативни програми и най-вече от Програмата за развитие на селските райони.

3. За техническа помощ – ще се финансират дейности за повишаване на административния капацитет на местно и национално ниво.

Ключовият приоритет по първите две приоритетни оси е икономическото развитие на регионите. Средства ще се отпускат по проекти за модернизиране на образователната инфраструктура, развитие на индустриалните паркове и енергийната ефективност. Сред приоритетните области остават и модернизирането на градския транспорт, здравеопазването и рехабилитацията на пътната инфраструктура. Ще продължи и финансирането за развитие на туристическата и културна инфраструктура, ремонти на градската среда и социална инфраструктура.