×

Полезно

ПЕЧАТ ЗА ВИСОКИ ПОСТИЖЕНИЯ

28.11.2022

Печатът за високи постижения (Seal of Excellence) е знак за качество, присъждан от Европейската Комисия (ЕК) на проекти по програмите на ЕС, които са получили висока оценка, но не са били финансирани поради бюджетни ограничения. Печатът е възможност за получаване на подкрепа от други програми за финансиране от Съюза или национални източници.

Сертификатът "Seal of Excellence" съдържа основна информация за предложението, поканата и предложителя. Това е цифрово защитен документ, съдържащ подписите на комисарите от ЕК. Защитен срещу измами е както самия документ, така и проектното предложение и обобщения доклад от оценката му.

Качеството и въздействието на Печатът за високи постижения ще бъдат засилени в новата програма Horizon Europe до 2027 г. Приемането на Печата в програмите на структурните фондове на Съюза ще бъде допълнително насърчавано с цел засилване на синергията между рамковите програми за научни изследвания и иновации и Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР).

Кой може да получи печат за високи постижения?

Печат за високи постижения се дава за проектни предложения по някоя от инициативите към програма Хоризонт 2020 / Horizon Europe:
- Европейски съвет за иновации EIC Accelerator;
- EIC Transition – само  за индивидуални МСП кандидати;
- Инициатива Мария Склодовска-Кюри MSCA Postdoctoral fellowships – програма за докторанти, които провеждат изследователски дейности в друга страна;
- MSCA Cofund – програма  за докторанти.

Всяко проектно предложение се оценява дали покрива 3-те критерия за получаване на финансиране:
- impact – въздействие;
- excellence – изключителност;
- quality and efficiency of implementation – качество и ефективност на изпълнението.

Максималната оценка за всеки критерий е 5 т., т.е. общо 15. Проектно предложение, получило 13 и повече точки, но не е финансирано поради недостиг на бюджета, автоматично получава Печат за високи постижения (т.нар. Seal of Excellence). При проекти по инициативите MSCA, това ограничение е оценка над 85%.

Как се получава сертификатът?

Всяка организация получава своя сертификат заедно с Писмото за оценка на проектното предложение, с информация че е оценено с 13/15 точки (или над 85%), но не се е класирано за финансиране. Сертификатът се генерира автоматично и може да бъде изтеглен под формата на документ.

Как може да се ползва сертификатът?

Всеки публичен орган или частна организация, с възможности за осигуряване на финансиране, може да избере да финансира проекти, получили печат за високи постижения.

Организациите, които имат желание да финансират такива проекти могат да се присъединят към платформата SINAPSE, която е създадена от ЕК. В нея могат да се включат национални или регионални органи, които могат да осигурят финансиране за научни изследвания и иновации или други агенции за финансиране на иновативни МСП.

Самият факт, че даден проект е получил такъв сертификат означава, че е минал строгите критерии на оценяване на ЕК, и другите финансиращи организации няма нужда също да правят задълбочено оценяване на проекта.

От полза за носителите на Сертификата е да дадат съгласие на Европейската изпълнителна агенция за МСП – EISMEA (EIC and SME Executive Agency) да сподели контактите им с такива организации, като по този начин подпомага намирането на алтернативен и надежден източник за финансиране.

По официални данни на ЕК, в момента за България има издадени 83 такива сертификата.

Ако желаете да сте информирани кои програми предоставят Печат за високи постижения и кои финансират проекти, отличени с такъв знак, следете актуалната информация в платформата на Fininfo.BG или се абонирайте.


Пламенка Върбанова, ФИНИНФО.БГ ЕООД