Полезно

ПРЕДСТОЯЩИ МЕРКИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ

03.08.2021

(безвъзмездна помощ)

В близките месеци Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) ще започне прием на заявления за подкрепа на компании и физически лица, развиващи земеделски дейности, както следва:

От 02.08.2021 г. до 20.08.2021 г. производителите и преработвателите на цвят от маслодайна роза ще могат да кандидатстват за финансова подкрепа за компенсиране на част от разходите за преработка, с оглед настъпването на периода за бране и изкупуване на произведения цвят от маслодайна роза. Повече информация тук.

Предстоят указания от ДФЗ за начина на кандидатстване от пчеларите за директни субсидии за понесени материални щети, настъпили в резултат от горещото и сухо лято през 2020 г. Повече информация тук.

От 1 до 24 септември 2021 г. земеделските производители в секторите "Растениевъдство" и "Животновъдство" могат да подават заявления за помощ под формата на намалена акцизна ставка на газьола, използван за механизирани дейности в първичното селскостопанско производство. Повече информация тук.

Вече тече и прием до 12 август 2021 г. на заявления за предоставяне на финансова помощ по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019-2023 г. Подпомагат се частни стопани и организации на производители за конверсия на сортовия състав на насажденията, промяна на местонахождението на лозята, подобряване на техниките за управление на лозята и др.