×

Правила за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА

ИНФОРМАЦИОННАТА ПЛАТФОРМА

Моля прочетете внимателно настоящите Общи условия, тъй като използването на Услугата, предоставена от ФИНИНФО.БГ ЕООД, изисква да се запознаете с тях и да ги приемете.

 

По смисъла на настоящите Общи условия за ползване, изброените по-долу понятия се използват със следното значение:

„УСЛУГА/И“ – платен достъп до онлайн база данни със синтезирана информация от различни финансиращи източници. Информиране по ел. поща, подадена от клиента, при всяка новодобавена информация – новина, програма, фонд, покана за кандидатстване и т.н. (в случай, че тази опция е избрана при попълване на формата за абонамент).     

„ПЛАТФОРМАТА“ – онлайн база данни, собственост на ФИНИНФО.БГ ЕООД, включваща информация за програми, схеми за финансиране, фондове, кредитни ресурси и др., предоставяни чрез национални, международни публични и частни фондове и институции на български компании, публични органи, нестопански организации и др. потенциални бенефициенти.

„ПОТРЕБИТЕЛ“  ИЛИ „АБОНАТ“ – е всяко физическо или юридическо лице, което използва Услугата на ФИНИНФО.БГ ЕООД.

Общите условия за ползване на Услугата на ФИНИНФО.БГ ЕООД важат за всички нейни потребители/абонати.

Използвайки Услугата, потребителите/абонатите се съгласяват с настоящите Общи условия. В случай, че не сте съгласни да бъдете обвързани от тях, Ви молим да НЕ използвате Услугата.

Чл. 1 Настоящите Общи условия уреждат реда и условията за ползване на Услугата и материалите предлагани на сайта https://fininfo.bg/.

Чл. 2 ФИНИНФО.БГ ЕООД си запазва правото да променя настоящите Общи условия, като се задължава да предостави информация на Потребителите/абонатите, чрез публикуване на актуализирана версия.

Чл. 3 (1) Платформата на ФИНИНФО.БГ ЕООД предоставя на Потребителите/абонатите платен достъп до информация, свързана с възможности за финансиране от:

-Европейски и национални програми;

-Национални и международни агенции;

-Фондове за дялово инвестиране, вкл. бизнес ангели;

-Фондове за микрокредитиране, банки и гаранционни фондове;

-Проекти на различни бизнес организации и др.

 

Чл. 4 Информацията в Платформата е единствено от общ характер. Тя не трябва да се използва като заместител на професионални консултации от специалист. Ако не сте сигурни или нямате достатъчно опит или познания, преди да вземете решение или да предприемете действия за кандидатстване по някоя от програмите, препоръчваме да се консултирате с експерт от екипа на ФИНИНФО.БГ.

 

Чл. 5  Услугата е собственост и се управлява единствено от ФИНИНФО.БГ ЕООД, вкл. съдържащите се в нея материали. Тези материали са обект на закрила от Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП), и подзаконовите нормативни актове на Република България. Нерегламентираното им използване представлява закононарушение и е основание за повдигане на гражданска и административно-наказателна отговорност в съответствие с разпоредбите на ГПК, ЗАНН, НК, НПК и действащото българско законодателство.

Чл. 6 Потребителите/абонатите имат право на платен достъп за ползване на Услугата за лични и нетърговски цели. Използването на Платформата се осъществява чрез заплащане на абонаментна такса, по реда и условията, определени от ФИНИНФО.БГ ЕООД и обявени на www.fininfo.bg. Предоставянето на изброените права не води до прехвърляне на авторското право върху материалите  - собственост на ФИНИНФО.БГ ЕООД.

Чл. 7 Без изричното писмено съгласие на ФИНИНФО.БГ ЕООД, Потребителите/абонатите нямат право да препечатват, преправят, публично споделят, продават, препродават, променят, копират, възпроизвеждат, публикуват, споделят, показват публично, изготвят сборни материали и разпространяват по какъвто и да е начин текстовете и материалите, които са публикувани в Платформата, както и да осъществяват други сходни действия в нарушение на българското законодателството в областта на интелектуалната собственост или които водят до реализиране на незаконни цели.

Чл. 8 Всяко цитиране на съдържанието на материал, публикуван в Платформата, се извършва единствено чрез добавяне на хиперлинк, водещ към началната страница на първоизточника  на информацията – Платформата.

Чл. 9  ФИНИНФО.БГ ЕООД си запазва правото да прекрати предсрочно ползването на Услугата без предизвестие на Потребител/абонат, който не спазва настоящите Общи условия, злоупотребява или извършва незаконосъобразни или нецелесъобразни действия с предоставената в Платформата информация.

Чл. 10 ФИНИНФО.БГ ЕООД полага необходимите усилия и влага ресурси за предоставяне на навременна, коректна, актуална и вярна информация на потребителите/абонатите. Информацията за активни, предстоящи, изтекли програми и новини, представена в платформата, се базира само на официалните страници на различните финансиращи институции, държавни органи, програми, фондове, банки и др. или ни е била предоставена от същите по служебен път. За целта под всяка статия/материал, които публикуваме, е предоставен хиперлинк към достъпен официален източник на свързаната с материала информация. Ние нямаме контрол над естеството, съдържанието и достъпността на тези страници. Включването на препратки и линкове не представлява съвет и не изразява подкрепа на мненията, изразени там.

Чл. 11 (1) Във връзка с горното ФИНИНФО.БГ ЕООД не носи отговорност за вреди, произтекли от или по някакъв начин, свързани с:

- използването или съдържанието на Услугата;

- коректността, пълнотата и достоверността на информацията, съдържаща се в сайтовете, към които Платформата съдържа хиперлинкове/препратки;

- субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и прецизността на информационните ресурси, посочени в края на всеки материал.

(2) ФИНИНФО.БГ ЕООД, партньори и служители не носят отговорност за загуби или вреди, включително и без ограничения, индиректни или последващи загуби или вреди, или пропуснати ползи, произтичащи единствено и само от използването на Платформата.

(3) ФИНИНФО.БГ ЕООД полага всички усилия да поддържа интернет страницата достъпна и функционална. Въпреки това, компанията не поема отговорност в случаите, в които интернет страницата е временно недостъпна поради технически причини извън нашия контрол.

Чл. 12 Потребителят/абонатът декларира, че разбира и се съгласява със съдържанието на настоящите Общи условия, чрез абониране и заплащане на дължимата таксата за използване на Платформата.

Чл. 13 (1) За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.

(2) В случай, че отделни разпоредби бъдат признати по надлежния ред за недействителни, тази недействителност не засяга останалите разпоредби на Общите условия, които остават в сила и се прилагат в отношенията между страните.

 

Настоящите Общи условия за ползване са утвърдени на 06.04.2021 г.