×

Новини

ПРЕДСТОИ ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

28.03.2024

Съгласно годишната индикативна програма на Стратегическия план за развитие на земеделието, през 2024 г. ще стартират 9 отделни мерки, по които ще се финансират проекти за развитие на земеделски стопанства и инвестиции в т.нар. селски райони на България. Кой и как ще може да се възползва от предстоящото безвъзмездно финансиране? 

За ОБЩИНИТЕ:

За общините от селските райони предстои прием на проекти за развитие и облагородяване на селата и малките градове, в т.ч.:  
 - реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност, вкл. и дейности за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствени нужди;
 - реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински училища и детски градини;
 - изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности, в т.ч. паркове, градини и др.;
 - изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура, както в детски градини и училища, така и в общински паркове.

Ще има и финансиране за инвестиции в реконструкция и модернизация на съществуваща инфраструктура за напояване, използвана само за селскостопански цели и разположена извън земеделските стопанства, за което ще могат да кандидатстват юридически лица, учредени и регистрирани по Закона за сдружения за напояване.

ЗА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ БИЗНЕС: 

Както и в минали години, по Стратегическия план ще има прием на проекти за развитие на неземеделски дейности в селските райони, които традиционно предизвикват много голям интерес.  

Ще се подкрепят проекти, свързани с развитие на услуги в различни сектори на икономиката, производствени дейности, които не са земеделски, занаяти, както и производство на продукти, които не са включени в първично земеделско производство (част от Приложение I от Договора за функциониране на Европейския съюз); 
По тях ще могат да кандидатстват както земеделски стопани, така и микро предприятия (с персонал до 10 души) и физически лица, упражняващи занаяти, регистрирани в някоя от селските общини.

Ще се финансират до 50% от общите проектни разходи, като максималният размер на безвъзмездната помощ ще бъде 400 000 евро. Средствата ще се отпускат за закупуване на машини, съоръжения, оборудване и софтуер, както и за общи разходи за услуги.

ЗА ЗЕМЕДЕЛЦИТЕ: 

През 2024 г. земеделците ще бъдат подкрепени чрез следните дейности:

Планирана е помощ до 40 000 евро за т.нар. „млади земеделски стопани“ (на възраст между 18 и 40 години), както и до 30 000 евро за „нови земеделски стопани“ ( между 41 и 65-годишни). Те ще могат да кандидатстват за закупуване на машини, съоръжения, оборудване, извършване на строително-монтажни работи, закупуване на земеделска земя за дейността на своето земеделско стопанство, вкл. за създаване на трайни насаждения. 

Ще има подкрепа и за инвестиции в малки земеделски стопанства (със стандартен производствен обем между 3 000 до 8 000 евро), които са свързани с производството на селскостопански продукти, включени в Приложение I на Договора за функционирането на Европейския съюз или памук, с изкл. на риба и рибни продукти.
Ще може да се кандидатства за нови машини, съоръжения, оборудване, извършване на строително монтажни работи, закупуване на земеделска земя, включително създаване на трайни насаждения – до 20 000 евро. 

В сферата на земеделието ще се финансират и партньорски проекти (т.нар. оперативни групи) на земеделски стопани, собственици на гори, научни организации и
МСП с цел съвместни дейности за адаптиране на продукцията към пазарните изисквания,  съвместно пускане на стоки на пазара; създаване на общи правила за информация за продукцията и т.н. 

Ще може да се кандидатства и за „новаторски проекти“, напр.: проучване на приложимостта на нови технологии в конкретни географски райони и стопанства, за анализи на нови производствени методи във връзка с въвеждането им в практиката и създаване на база данни. Ще има и финансиране за съвети и консултации.

На всички, които имат интерес, препоръчваме да започнат подготовка на своите проекти, тъй като този процес отнема време. Консултантите на Fininfo.BG Галя Менова, Нели Македонска, Севделина Ангелова могат да предоставят съвети и насоки за оформяне на проектните идеи и оценка на тяхното съответствие и шансове за успех.

По-детайлна информация за всички очаквани през 2024 г. мерки абонатите на информационната ни услуга могат да намерят в раздел ПРЕДСТОЯЩИ след вход в платформата.