×

Полезно

ПРЕДСТОЯЩО ФИНАНСИРАНЕ ЗА БИЗНЕСА, ОБЩИНИТЕ, ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ И НЕСТОПАНСКИЯ СЕКТОР ПРЕЗ 2024 г.

31.12.2023

Всички, които се интересуват от европейско финансиране или следят FININFO.BG знаят, че от началото  на 2023 г. започнаха ефективно да действат новите програми в рамките на бюджетен период 2021 – 2027 г., чрез които България финансира проекти на български компании, общини и организации. 

Започна изпълнението на новите програми за финансиране 2021 – 2027 г.

Както всяка година, преди старта на 2024 г. повечето управляващи органи публикуваха своите индикативни годишни работни програми за прием на проекти. Именно те, както и все още нестартиралите процедури, предвидени за 2023 г., ни дават добра представа какво да очакваме на „пазара за финансиране на проекти“ през следващите 12 месеца.

Защо е важно да знаем това?

 1. За да преценим дали си струва да адаптираме плановете си, така че да кандидатстваме за безвъзмездна помощ по подходяща за нас програма.

Във Fininfo.BG сме категорични, че стратегията за развитие на всяка компания или организация е основен приоритет и тя не трябва да бъде „напъхвана в обувките“ на евентуална бъдеща програма насила. Когато обаче има възможност за привличане на подходящо финансиране за дадена страртегия, какво по-хубаво от това!

 2. За да се подготвим отрано.

Дългогодишният ни опит показва, че огромна част от потенциалните кандидати започват да подготвят своите проекти много късно, едва след обявяване на съответната покана за кандидатстване, а често и дни преди крайния срок за подаване на предложенията. Това е проблем, защото в много случаи този срок е недостатъчен (при по-сложните проекти) или пък не позволява да се ползват услугите на качествен външен експерт, т.к. всички опитни консултанти са ангажирани и не приемат нови клиенти в последния момент.    

Абонатите на информационната услуга на Fininfo.BG вече имат достъп до официалната информация, налична към дадения момент – в секция ПРЕДСТОЯЩИ на нашата онлайн платформата и през цялата 2024 г. могат там да следят в аванс всичко, което се очаква да стартира.

Тук ще изведем само някои по-интересни акценти от предстоящите покани за безвъзмездна помощ, но за всички, които искат да бъдат сигурни, че няма да пропуснат нищо важно, препоръчваме да се абонират.

За бизнеса:

Българските предприятия все още очакват да стартира поканата за кандидатстване за разработване на иновации, която беше обявена за 2023 г. Тази година се очаква подкрепа и за още две процедури на тема наука и иновации –  Защита на права по индустриална собственост в предприятията“, по която малки и средни предприятия (МСП) ще получат финансиране за регистрация на изобретения, полезни модели, марки и промишлени дизайни; за ваучери за партньорство с научни организации за въвеждане на иновативни решения, както и за екоиновации.

В първата половина на 2024 предстои и дългоочакваната процедура за малките семейни предприятия, творческите индустрии и занаятите. В края на годината ще има финансова подкрепа и за дигитализация на процесите на ниво Индустрия 4.0. за фирмите с персонал до 250 души от избрани сектори.

Малките и средни фирми от граничните региони за първи път ще могат да разчитат на отделен финансов ресурс за технологично обновление по трансграничните програми. Също за първи път се очаква целево финансиране за проекти на оператори на интермодални терминали, логистични и спедиторски компании и др. за развитие на съществуващи терминали, складови площи и логистични центрове.

Компаниите ще могат да се възползват и от възможностите за наемане на млади хора и новообучен персонал. Вижте повече тук.

За общините:

За т.нар. градски общини през 2024 г. трябва да започне процесът по финансиране на партньорски проекти в множество направления на база подадените през 2023 г. (и в очакване да бъдат одобрени) концепции за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ).  

Т.нар. селски общини също имат възможност да изпълняват концепции за ИТИ в определени сектори, напр. здравна инфраструктура, енергийна ефективност и обновяване на сгради, туризъм и др. с ясно обоснована необходимост и интегриран характер на проекта. За тях се очакват новини във връзка със Стратегическия план за земеделието и селските райони.

Българските общини ще могат да кандидатстват и за мерки в областта на околната среда (отпадъци, биологично разнообразие, изменение на климата, въздух) или да партнират на държавни организации по 8 различни процедури.

Очакват се и  редица мерки в областта на социалните дейности и образованието, а за граничните общини ще има възможности и по трансграничните програми.

За неправителствения сектор (сдружения, асоциации, бизнес и браншови организации, училищно настоятелства и др.):

За нестопанските организации от граничните райони 2024 г. ще предостави възможности за включване в програмите за трансгранично сътрудничество. Българските НПО са и активен участник в проектите за интегрирани териториални инвестиции. За развитие на административния и капацитет на организациите в обществена полза е предвидена и една процедура по програма „Техническа помощ“.

За образователните институции (университети и училища):

Университетите и научните звена ще бъдат стимулирани да влизат в активни връзки с бизнеса чрез съвместно разработване и участие в общи проекти, насочени към иновации и приложна наука. Те ще могат да партнират на малките и средни предприятия за въвеждане  на зелени и цифрови решения и екоиновации, както и за създаване на програми за технологично развитие.

Училищата (вкл. частните) са бенефициери по ИТИ-проектни концепции, които трябва да бъдат одобрени и реализирани до края на новата година.

Предстоят още много възможности за безвъзмездно финансиране на проекти по програми и фондове, финансирани чрез държавния бюджет (а не с европейски средства), както и по линия на европейските програми на централизирано управление, които са достъпни и за всички български организации.

Очаквайте още полезни материали и повече информация за предстоящите нови финансови инструменти за бизнеса.
 

Елеонора Иванова, основател на Fininfo.BG