×

Новини

ПРЕДСТОЯЩО ФИНАНСИРАНЕ ЗА БИЗНЕСА ПРЕЗ 2023 г.

10.01.2023

През тази година е планирано да бъдат обявени единадесет мерки за подпомагане на бизнеса по три от основните финансиращи програми: Плана за възстановяване и устойчивост, новата Програма конкурентоспособност и новата Програма за научни изследвания, иновации и дигитализация. По осем от тези мерки ще стартира прием на проекти още в първата половина на годината. Общият размер на безвъзмездните средства е над 3 млрд. лв.

Ето какво се очаква и кога:

Национален план за възстановяване и устойчивост (НПВУ):

- Първата половина на 2023 г.: Мярка за „ВЕИ и батерии за локално съхранение на енергия“ с бюджет от 200 млн. лв. Тя финансира изграждане на фотоволтаични системи и батерии за локално съхранение на енергия за собствени нужди. Могат да кандидатстват МСП, малки дружества със средна пазарна капитализация (“small mid-caps”, с персонал над 250 и до 499 души) и дружества със средна пазарна капитализация (“mid-caps”, с персонал над 499 и до 1500 души).

- Първата половина на 2023 г.: Мярка за развойни дейности и интелектуална собственост, с бюджет 120 млн. лв. По тази мярка ще могат да кандидатстват компании, получили „Печат за високи постижения“ от ЕК, за които финансирането в предишния програмен период не е стигнало.

- Първата половина на 2023 г.: Мярка за Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на сгради в сферата на производството, търговията и услугите, както и сгради от сектор туризъм. Насочена е към прилагане на мерки за енергийна ефективност в съчетание с използване на възобновяеми енергийни източници на сгради в предприятията. Общ бюджет 235 млн. лв. Могат да кандидатстват МСП и големи предприятия.

- Първата половина на 2023 г.: Програма за публична подкрепа за развитието на индустриални райони и паркове за привличане на инвестиции („AttractInvestBG“). Общият размер на безвъзмездната помощ е 212,5 млн. лв. Максималната сума за индивидуален проект е до 40 млн. лв. Средствата ще са предназначени за цялостно или частично изграждане на инфраструктура в индустриалните зони и паркове. Инфраструктурата  може да бъде техническа (довеждаща и вътрешна), екологична (зарядни станции на слънчеви батерии за електромобили) и иновативна (научноизследователска).

- Първата половина на 2023 г.: Мярка за Кръгова икономика. Общ бюджет: 180 млн. лв. Ще могат да кандидатстват МСП и големи предприятия от сектора на преработващата промишленост за изпълнение на дейности, свързани с нови технологии за преработка на отпадъци, намаляване на използването на суровини и материали, и др.

Програма за конкурентоспособност и иновации в предприятията 2021-2027 (ПКИП):

- Първата половина на 2023 г.: Процедура за разработване на иновации в малки и средни предприятия. Общ бюджет 127 млн. лв. Могат да кандидатстват МСП, малки дружества със средна пазарна капитализация и големи предприятия.

- Първата половина на 2023 г.: Процедура Внедряване на иновации в МСП. Общ бюджет 293 млн. лв.

- Втората половина на 2023 г.: Процедура Подобряване на производствения капацитет на МСП, семейни фирми, компании от творческите индустрии и занаятите. Общ бюджет 117,5 мл. лв.
 

Програмата за научни изследвания, иновации и дигитализация 2021-2027 (ПНИИДИТ):

 - Първата половина на 2023 г.: Процедура за Изграждане на национална мрежа от 12 цифрови и иновационни хъбове. Общ бюджет 140 мл. лв. Програмата ще финансира внедряването на научни разработки в бизнеса.

 - Втората половина на 2023 г.: Процедура за развитие на Центровете за върхови постижения и Центровете за компетентност, изградени по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ (2014-2020 г.). Общ бюджет 336 млн. лв.

 - Втората половина на 2023 г.: Ваучерна схема за МСП за повече наука в бизнеса. Общ бюджет 50 млн. лв.

 

Всички абонати на информационната ни услуга могат да намерят повече информация след вход в платформата.

Ако все още нямате абонамент, но желаете да сте информирани на ранен етап за условията по тези и други възможнсти за финансиране, свържете се с нас или се абонирайте.